תקנון ועדת משמעת

מעודכן ליום 7.9.10

 

תקנון ועדת משמעת

 

איגוד השחייה בישראל (ע"ר)


1. תוקף, תחולה ושינויים


א. תוקף


1. לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י האסיפה הכללית של איגוד השחייה בישראל (להלן: "האיגוד") ביום 19.7.05.
2. תקנון זה מבטל כל תקנון משמעת אחר שהוצא בעבר.

ב. תחולה


1. תקנון זה יחול על כל האגודות החברות באיגוד.
2. תקנון זה יחול על כל הספורטאים הרשומים באיגוד, פעילי האגודות וממלאי תפקידים בהן, מאמנים, ממלאי תפקידים באיגוד ושופטים.

ג. שינויים


1. הנהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים לגבי כל סעיף וסעיף של תקנון זה.
2. לשינויים אלה יינתן תוקף חוקי ע"י פרסום בחוזרי האיגוד.
3. פרסום השינויים בפרסומי האיגוד יחייב את כל אלה אשר תקנון זה חל עליהם.


2. ועדת משמעת


א. בחירה, הרכב וסמכויות
1. ועדת המשמעת נבחרת ע"י הנהלת איגוד השחייה, כאמור בתקנון האיגוד. מספר חבריה ייקבע ע"י הנהלת איגוד השחייה ולא יפחת מ-3.
2. ישיבה של ועדת המשמעת תהיה חוקית אם נוכח ופסק בה חבר אחד.
3. הובא עניין בפני דן יחיד ומצא כי מן הראוי שהדיון יתקיים בפני הרכב מורחב, יצורף חבר נוסף או חברים נוספים של ועדת המשמעת להרכב והדיון יתקיים ו/או ימשך לפני ההרכב המורחב.
4. ועדת המשמעת רשאית להזמין למסירת עדות ולחקירה כל ספורטאי, עסקן, שופט, נציג אגודה, פעיל, ממלא תפקיד באיגוד ומשקיף, לפי שיקול דעתה, ועל המוזמן להופיע במועד בנקבע כמפורט בהזמנת ועדת משמעת.
ועדת המשמעת רשאית לפסוק הוצאות לכל אחד מהמוזכרים לעיל.
5. לא הופיע הנאשם, רשאית ועדת המשמעת לברר את התלונה נגדו ולפסוק לפי החומר המוצע בפניה בהעדרו.
6. פסקי-הדין של ועדת המשמעת נכנסים לתוקפם במועד חתימתם ע"י חברי ועדת המשמעת, או בכל מועד אחר אשר ייקבע ע"י ועדת המשמעת בפסק-הדין.
7. הוגש ערעור על פסק-הדין של ועדת המשמעת לא תשנה עצם הגשתו את חובת רצוי העונש, אשר יישאר בתוקפו עד אשר יבוטל או ישונה ע"י בית-הדין העליון, אלא אם ועדת המשמעת החליטה אחרת.
8. בכפוף לסמכות בית-הדין העליון, ועדת המשמעת הינה ריבונית בדיוניה ובהחלטותיה ואין בסמכותו של מוסד או גוף כלשהו להתערב בהם. פסקי-הדין הניתנים על-ידה אינם טעונים אישור.
9. המוסד היחידי אשר מוסמך לשנות או לבטל פסק-דין של ועדת משמעת הינו בית-הדין העליון הרשאי לדון בעניין לאחר שיוגש לו ערעור כחוק.
10. ועדת המשמעת אינה קשורה לדיני הפרוצדורה השונים הנהוגים במערכת המשפט של מדינת ישראל.
הועדה קובעת בעצמה את נוהל הישיבות ואת סדרי-הדין והיא רשאית, אך אינה חייבת, לשמוע עדים לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות שבפניה.
11. ועדת המשמעת תדון בכל תלונה, אשר תגיע אליה באחת הדרכים הבאות:
א. תלונה מטעם משקיף רשמי של איגוד השחייה, הנהלת האיגוד או יו"ר ועדת השיפוט.
ב. ע"י ממלאי תפקידים באיגוד השחייה או בועדותיה - תלונה כזו תבוא בפני ועדת המשמעת לפי החלטת הנהלת האיגוד או היועץ המשפטי של האיגוד.
ג. ע"י ראש המשלחת או נציג האיגוד שיצא עם אגודה או נבחרת לתחרות בחו"ל - תלונה כזו תבוא בפני ועדת המשמעת לפי החלטת הנהלת האיגוד או היועץ המשפטי של האיגוד.
ד. ע"י היועץ המשפטי של האיגוד לפי שיקול דעתו וכתוצאה מהתנהגות ספורטאי, אגודה, ממלאי תפקידים באגודה, חברים באגודה או קהל אוהדים.
ה. ע"י אגודות נגד ספורטאיהן או ממלאי תפקידים בהן - תלונה כזו תבוא בפני ועדת המשמעת לפי החלטת הנהלת האיגוד או היועץ המשפטי של האיגוד.
ו. ע"י אגודה נגד אגודה אחרת - תלונה כזו תבוא בפני ועדת המשמעת לפי החלטת הנהלת האיגוד או היועץ המשפטי של האיגוד.
ז. ע"י היועץ המשפטי של האיגוד לפי שיקול דעתו וכתוצאה מהתנהגותם של בעלי תפקידים בנבחרת, או במשלחת ספורט, או באיגוד.
ח. ע"י מוסדות שיפוטיים של האיגוד בגין עבירות שנתגלו או שנעברו במהלך הדיונים.
12. לועדת המשמעת תהיה סמכות לפסוק בנוסף לכל עונש שייגזר על ידה, גם חיוב בתשלום פיצויים כמפורט בס"ק י' של סעיף 4 (הגדרות ופירוטים).
13. ועדת המשמעת רשאית לפסוק עונשים על-תנאי במקומם ו/או בנוסף לעונשים בפועל.
14. לועדת המשמעת תהיה סמכות להטיל חובות וחיובים שונים בנוסף ו/או במקום עונש.


ב. ישיבות קבועות של ועדת המשמעת


1. ועדת המשמעת תתכנס במשרדי האיגוד, או במקום אחר, לפי הצורך, אם קבעה כך הועדה.
2. לקביעת היום בשבוע והשעה ינתן תוקף חוקי ע"י פרסום מטעם הנהלת איגוד השחייה.
3. התנהגות הנאשמים והעדים המופיעים בפני ועדת המשמעת או בית-הדין העליון חייבת להיות התנהגות הולמת. כל סטייה מהתנהגות מקובלת תחשב כבזיון הועדה או בית-הדין ועונשה יהיה בהתאם.
4. ועדת המשמעת תשתדל לסיים את הדיון בכל אשמה, אשר הובאה בפניה, בישיבתה הראשונה. אולם בכל מקרה שהועדה תראה כהכרחי, לפי שקול דעתה, לדחות את הדיון או את המשכו למועד אחר, תוכל לעשות כן והרשות בידה ליתן במקרה כזה החלטות ביניים כפי שתמצא לנכון.


3. נוהל


א. הגשת תלונה
1. ועדת המשמעת תדון עפ"י כתב-אישום אשר יוגש ע"י היועץ המשפטי של האיגוד או ע"י מזכירות האיגוד.
2. כתב-האישום יציין את סעיפי האישום של תקנון המשמעת שבגינם מובא הנאשם לדין.

ב. סמכות היועץ המשפטי או התובע על עבירות שנודעו באיחור
ליועץ המשפטי של האיגוד ולהנהלת האיגוד תהיה סמכות, לפי שיקול דעתם, להגיש תביעות על עבירות שנודעו באיחור עפ"י תלונות של אגודות או בכל דרך אחרת.

ג. שינוי סעיפי האישום
נידונה תלונה בפני ועדת המשמעת או בפני בית-הדין העליון והוברר במהלך הדיון כי יש לשנות את סעיף האישום - בין לקולא ובין לחומרה - מוסמכים ועדת המשמעת או ביה"ד העליון לשפוט עפ"י הסעיף האחר, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות להתגונן בפני אשמה זו.

ד. הזמנה להופיע בפני ועדת משמעת


1. הזמנה הנשלחת לנאשם בדואר רשום לפחות 4 ימים לפני ישיבת ועדת המשמעת, או אם בפקס/אימייל לפחות 48 שעות - תיחשב כחוקית ומחייבת.
2. הזמנה לאגודה נאשמת תישלח לפי כתובתה הרשומה באיגוד או לפי כתובתו של בא-כוחה המוסמך. מס' הפקס והאימייל שמסרה האגודה לאיגוד הוא המספר פקס /אימייל שאליו תשלח ההזמנה.
הזמנה לספורטאי או למאמן או לבעל תפקיד באגודה תישלח אליו באופן ישיר או באמצעות אגודתו ויראו את משלוח ההזמנה לאגודה כאילו נשלחה ישירות לנאשם.


ה. הופעת הנאשם בפני ועדת משמעת


1. ספורטאי, מאמן, עסקן או ממלא תפקיד באגודה נגדו מוגש כתב-אישום חייב להופיע לישיבת ועדת המשמעת אליה יוזמן ישירות או באמצעות אגודתו.
במקרה של אי-הופעתו תידון התלונה וינתן פסק-דין בהעדרו, אלא באם תחליט ועדת המשמעת אחרת לפי שיקול דעתה.
2. אגודה או כל אדם שתקנון זה חל עליו, אשר נגדם מוגש כתב-אישום, חייבים להופיע לישיבת ועדת המשמעת אליה יוזמנו.
במקרה של אי-הופעה תידון התלונה וינתן פסק-דין בהעדרם, אלא באם תחליט ועדת המשמעת אחרת לפי שיקול דעתה.
3. על הנאשם להופיע אישית בפני ועדת המשמעת אך הוא זכאי למנות טוען אחר שיופיע איתו או במקומו. (עודכן בהנהלה ב-7.9.10)
4. אגודה העומדת לדין משמעתי רשאית למנות כדוברה אך ורק את אחד מבאי-כוחה הקבועים כלפי האיגוד ובתנאי שלאגודה הנאשמת יהיה בדיון דובר אחד.

ו. הופעת ושמיעת עדים


1. עדים יוזמנו להופעה בפני ועדת המשמעת ע"י האיגוד עפ"י החלטת ועדת המשמעת ו/או עפ"י בקשתו של היועץ המשפטי של האיגוד ו/או עפ"י בקשת מזכירות האיגוד.
2. על הנאשמים לדאוג לכך שכל העדים שברצונם להשמיע בפני ועדת המשמעת יופיעו לישיבה הראשונה הקבועה לדיון בעניינם.
3. ועדת המשמעת תהיה מוסמכת להחליט האם לשמוע עדים בקשר לאישום כלשהו ו/או מי מהעדים שהופיעו לדיון עדותם תישמע ו/או האם לדחות את הדיון או את המשכו לשמיעת עדים או עדים נוספים ו/או האם להזמין עדים או עדים נוספים, וכל החלטה אחרת כפי שתיראה לה בהתאם לנסיבות העניין.

ז. סדרי הדיון בפני ועדת המשמעת


1. הקראת כתב האישום בפני הנאשם.
2. שאלה לנאשם אם הוא מודה ואם לאו.
3. במקרה של הודאה באשמה תינתן לנאשם הזכות להשמיע טענותיו לגבי נסיבות המקרה העשויות או עלולות להשפיע על מידת העונש.
4. במקרה של אי הודאה באשמה ישמע הנאשם לגבי נסיבות המקרה העשויות או עלולות להשפיע על מידת העונש, באם יורשע.
5. בכל שלב משלבי הדיון יכולה ועדת המשמעת לשמוע עדותם של עדים שונים או ליתן כל החלטה בקשר לעדים כמפורט בסעיף ו' דלעיל.
6. במהלך הדיון ירשם פרוטוקול ובו יצוינו עיקרי הדברים שנאמרו בדיון בפני ועדת המשמעת.
7. במהלך הדיון תהיה ועדת המשמעת רשאית ליתן כל החלטת ביניים כפי שתראה לה.
8. עם תום הדיון יינתן פסק הדין, דהינו הכרעת הדין וגזר הדין, בכפוף לאמור להלן בסעיף ח'.
9. ועדת המשמעת תהיה מוסמכת לקבוע סדרי דיון אחרים כפי שיראה לה בהתאם לנסיבות המקרה.

ח. פסקי-דין


1. ועדת המשמעת תיתן את פסק-הדין מיד עם תום הדיון או במועד אחר.
2. באם הנאשם היה נוכח בדיון משמעתי, פסק-הדין יוקרא בנוכחות הנאשם או יוודע לו למחרת הדיון באמצעות מזכירות האיגוד, או ישלח אליו בדרכים האמורות לעיל לעניין הזמנת נאשם.
3. פסק-הדין יכלול את תמצית נימוקי ועדת המשמעת בקשר להכרעת הדין ולגזר-הדין.
4. במקרה של הרשאה עפ"י הודאה באשמה יכלול פסק-הדין רק את תמצית נימוקי ועדת המשמעת בקשר לגזר-הדין.
5. ועדת המשמעת תהיה רשאית ליתן החלטה בקשר להכרעת הדין ו/או לגזר-הדין מיד עם תום הדיון ולפרט את תמצית נימוקיה בקשר להכרעת הדין ו/או לגזר-הדין במועד מאוחר יותר.
6. ועדת המשמעת לא תהיה מוגבלת במתן פסק-הדין לטענות או לדברים שנרשמו בפרוטוקול הדיון ותהיה רשאית להסתמך בפסק-דינה אף על טענות ודברים שהושמעו בדיון בפניה ולא מצאו ביטויים בפרוטוקול שנרשם.

ט. ערעורים


1. הנהלת האיגוד תהיה רשאית לערער על כל החלטה של ועדת המשמעת בכל מקרה של זיכוי ו/או בכל מקרה שהעונש שנגזר ע"י ועדת המשמעת אינו הולם לדעת האיגוד את חומרת העבירה. הערעור יוגש במועד מוקדם ככל האפשר, אולם ללא הגבלת המועדים המפורטת להלן.
2. א. הואשמה אגודה ע"י ועדת המשמעת תעמוד לה זכות ערעור על פסק-הדין.
ב. סייג לאמור לעיל הוא, שאגודה שהורשעה ע"י ועדת המשמעת ונגזר עליה עונש של תשלום קנס כספי בלבד, לא תהא זכאית לערער על הכרעת הדין ו/או על גזר-הדין.
3. א. הורשע ספורטאי ע"י ועדת המשמעת תעמוד לו זכות ערעור על פסק-הדין, בתוך המועד הקבוע להלן בתקנון זה.
ב. סייג לאמור לעיל הוא, שספורטאי שהורשע ע"י ועדת המשמעת ונגזר עליו עונש של תשלום קנס כספי ו/או נזיפה לא יהיה זכאי לערער על הכרעת הדין ו/או גזר-הדין.
4. א. הורשע עסקן או ממלא תפקיד באגודה, מאמן, שופט, או ממלא תפקיד באיגוד ע"י ועדת המשמעת תעמוד לו זכות ערעור על פסק-הדין, בתוך המועד הקבוע להלן בתקנון זה.
ב. סייג לאמור לעיל הוא, שנאשם כנ"ל שהורשע ע"י ועדת המשמעת ונגזר עליו עונש של תשלום קנס כספי ו/או נזיפה, לא יהיה זכאי לערער על הכרעת הדין ו/או על גזר-הדין.
5. חייבה ועדת המשמעת בתשלום פיצויים לאגודה ו/או לפרט, רשאים הצד שחוייב בתשלום הפיצויים ו/או הצד שלזכותו נפסק הפיצויים ו/או האיגוד להגיש ערעור על סכום הפיצויים אשר נפסקו.
6. כל ערעור יוגש בכתב ויהיה בו נימוקים מלאים להצדקת הערעור. לערעור יצורף העתק ההחלטה עליה מוגש הערעור.
7. ערעור ייחשב כחוקי באם יגיע למשרדי האיגוד תוך 10 ימים מיום מתן פסק-הדין או מהיום שלאחר הדיון המשמעתי ושבו הודע לנאשם פסה"ד ע"י מזכירות האיגוד. אולם באם הנאשם נכח בדיון המשמעתי ופסק-הדין ניתן במועד אחר ונשלח אליו בדואר, בתוך 10 ימים מהיום שרואים את פסק-הדין כאילו נמסר לנאשם בהתאם להוראות בקשר למסירת הזמנה.
8. ערעור ייחשב כחוקי באם יגיע למשרדי האיגוד במשך התקופה הנ"ל בצירוף דמי הערעור כפי שיקבעו מפעם לפעם ע"י האיגוד.
9. כיום הגשת הערעור ייחשב היום בו נתקבל הערעור במשרדי האיגוד. הוכחה לגבי תאריך הגשת הערעור תשמש חותמת שתאשר קבלתו ו/או הקבלה על תשלום דמי הערעור בציון היום בו נרשם הסכום בספרי הקבלות של האיגוד.
10. ערעור המגיע למשרדי האיגוד לאחר התקופה של 10 ימים כמוגדר לעיל או ללא דמי ערעור כאמור לעיל, יהא בטל ומבוטל, זולת באם יוארך המועד להגשתו כמפורט בסעיף 11 להלן.
11. בקשת להארכת מועד להגשת ערעור תוגש על כל הנימוקים לתמיכה בה ונשיא בית-הדין העליון יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי אם להיעתר לבקשה, וזאת לאחר שיקבל את תגובת היועץ המשפטי של האיגוד או מזכירות האיגוד לבקשה.


4. הגדרות ופירוטים


א. אי-ידיעת התקנות
אי-ידיעת התקנות, בין של תקנון זה ובין של כל תקנון אחר של האיגוד או כל נוהל של האיגוד לא תשמש צידוק או הגנה.

ב. הרחקה


1. הוטל על ספורטאי עונש של הרחקה לצמיתות, יתחשב הוא כמוצא מהאיגוד ולא תהא הרשות בידו לחזור ולהירשם כספורטאי אגודה כלשהי במסגרת האיגוד.
2. ספורטאי המורחק לתקופה מסוימת, אינו רשאי למלא כל תפקידים רשמיים באגודתו בתקופת העונש.
3. ספורטאי המורחק לתקופה מסוימת לא רשאי ליטול חלק בתחרויות של הנבחרת. למרות האמור לעיל, הספורטאי יכול לקבל רשות מנשיא ביה"ד העליון להשתתף בתחרויות הנבחרת, וזאת לפי שיקול דעתו של נשיא ביה"ד ובתנאי שהתקבלה המלצה או בקשה בעניין זה מהנהלת האיגוד.

ג. איסור ייצוג ומילוי-תפקידים רשמיים


הוטל על עסקן, ממלא תפקיד או מאמן עונש כנ"ל, לא יהא רשאי לייצג את אגודתו כלפי האיגוד בכל תקופת ריצוי העונש ולא יוכל להופיע בשם האגודה בפני מוסד כלשהו של האיגוד או בפני כל מוסד אחר.

ד. פיצויים וקנסות


1. במקרה של גרימת נזק חומרי, תהיה ועדת המשמעת רשאית להטיל על הפרט או האגודה אשר תורשע עקב גרימת הנזק - נוסף לעונשה - גם תשלום פיצויים לכיסוי הנזק שנגרם.
2. פרט או אגודה אשר חויבו ע"י ועדת המשמעת של האיגוד ו/או ביה"ד העליון של האיגוד בתשלום קנס, חייבת לשלם את הקנס לקופת האיגוד לא יאוחר מ-30 יום מהיום שבו ניתן פסק- הדין. לא שולם הקנס תוך המועד הנ"ל - ישולם קנס כפול. לא שילמה אגודה את הקנס הכפול לאחר 60 יום, רשאית ועדת המשמעת לפסוק לאגודה בנוסף לקנס הכפול, כל עונש שימצא לנכון.

ה. מסירת הודעות על החלטות בתי-הדין של האיגוד - ספורטאי


ניתנת החלטה של ועדת המשמעת או ביה"ד העליון במעמד נציג האגודה או הספורטאי שמדובר בו, תחול אחריות לביצוע העונש מאותו הרגע על האגודה.

ו. מעשה בלתי ספורטיבי


1. מעשה בלתי-ספורטיבי - כל מעשה או ניסיון להשגת יתרון לאגודה בדרך בלתי-ספורטיבית כדלקמן:
א. שידול או פיתוי עסקן ו/או ספורטאי ו/או מאמן להשפיע על תוצאות תחרות ע"י מעשה או הימנעות ממעשה העלול לגרום להכשלת ספורטאי.
ב. שימוש בכל או באיומים נגד ספורטאי ו/או מאמן, אשר יגרום בפועל להשפעה על התנהגותם הספורטיבית בתחרות.
ג. מעשה או מחדל אחר, מכל סוג שהוא, שהביא בפועל להכשלת אגודה בדרך בלתי- ספורטיבית.
ד. מתן שוחד ו/או קבלת שוחד בכסף או בשווה כסף על מנת להשיג יתרון בלתי מוצדק.
ה. ניסיון למתן שוחד ו/או ניסיון לקבלת שוחד, בכסף או בשווה כסף על מנת לנסות להשיג יתרון בלתי מוצדק.

ז. הפגנת ספורטאים ו/או אוהדים


1. חל איסור מוחלט על אגודה לקיים הפגנה של חברים ו/או אוהדים ליד משרדי האיגוד ו/או ליד בתיהם ו/או משרדיהם של ממלאי תפקידים באיגוד.
2. אי-קיום ההוראה הנ"ל יהווה עבירה והאגודה תועמד לדין משמעתי בגין עבירה זו.
3. התקיימה הפגנה של אגודה ו/או אוהדי האגודה בעת דיוני ביה"ד העליון, רשאי ביה"ד אם היו המפגינים אוהדי המערער או האגודה המערערת, לדחות את הערעור על הסף. אם היו המפגינים אוהדי המשיב או האגודה המשיבה רשאי ביה"ד לקבל את הערעור ללא דיון.

ח. אחריות שילוחית


אגודה אחראית תמיד באחריות שילוחית לעבירות שנעשו ע"י ספורטאיה, מאמנה, עסקניה וממלאי תפקידים בה, אוהד או אוהדים, לרבות באחריות שילוחית לניסיון לביצוע עבירה.

ט. היועץ המשפטי


כל מקום שנזכר בתקנון זה היועץ המשפטי הכוונה היועץ המשפטי של האיגוד ו/או בא כוחו ו/או מי שהוסמך לכך ע"י הנהלת האיגוד.

י. שיקולים בענישה


1. האיגוד ינהל גיליון הרשעות קודמות ובו תרשמנה הרשעותיהם של הספורטאים והאגודות והעונשים שנגזרו עליהם. ועדת המשמעת בבואה לגזור את עונשו של הנאשם תהא רשאית להתחשב, בין השאר, בהרשעותיו הקודמות כאחד משיקוליה לעניין העונש.
2. נאשם שהודה באשמה, ועדת המשמעת תהא רשאית להתחשב, בין השאר, בעובדה זו כאחד משיקוליה לעניין העונש.
3. ועדת המשמעת תחמיר בדין בכל מקרה של עבירה משמעתית בה מעורב נאשם אשר בעת ביצוע העבירה ייצג את ישראל או קבוצתו בשדה הספורט הבינלאומי.

יא. כללים במקרה של עבירות סמים


על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה בעניין אשר נושאו עבירת סמים יחולו ההוראות המפורטות להלן:
1. בכל עבירה הכלולה בתקנון פינ"א לעניין שימוש בסמים אסורים (ANTI-DOPING) יחולו כל התקנות של פינ"א כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבירה ובכלל זה יחולו סדרי הדין וכללי השימוע הנקובים בתקנון פינ"א וכללי הענישה.
2. בניגוד לאמור בכל מקום בתקנון זה, במקרה של עבירת שימוש בסמים אסורים, הרכב ועדת המשמעת בבואה לדון בעבירת סמים כאמור יכלול בנוסף לדיין אחד של ועדת המשמעת אשר ישמש כאב בית דין, גם נציג ציבור מתחום השחייה ורופא. היה ולא תתאפשר ישיבה במותב של רופא, יוכל אב בית הדין להורות כי את מקומו ימלא דיין משמעת אחר.

5. רשימת עבירות (פרט)


א. התנהגות בלתי ספורטיבית
התנהגות בלתי ספורטיבית במהלך חימום או תחרות כולל בסמוך לבריכה.

ב. פגיעה בספורטאי יריב

ג. העלבת שופט
העלבת שופט ע"י ביטוי גס, איום, תנועות מעליבות, יריקות, דחיפות וכו' - בין אם העבירה בוצעה בעת התחרות לפני תחילתה או לאחר סיומה ובין אם העבירה בוצעה בגבולות הבריכה או בכל מקום אחר ו/או הטחת דברי עלבון כנגד שופט בכל אמצעי התקשורת.

ד. פגיעה גופנית בשופט
פגיעה גופנית בשופט, בין שהפגיעה בוצעה בעת תחרות לפני תחילתה או לאחר סיומה ובין שהפגיעה בוצעה בגבולות הבריכה או בכל מקום אחר.
ה. השתתפות בקטטה
השתתפות בקטטה בה משתתפים שניים ויותר, וזאת בין שהקטטה פרצה בעת תחרות לפני תחילתה או לאחר סיומה, ובין שהקטטה פרצה בגבולות הבריכה, בדרך אליה וממנה.

ו. אי-ציות ספורטאי


סירוב ספורטאי לציית להוראות שופט.

ז. אי-ציות פעיל באגודה להוראות שופט


מניעתו או סירובו של פעיל באגודה לגשת לשופט ולציית לכל הוראה שתינתן לו ע"י שופט לצורכי הניהול התקין של התחרות.

ח. השתתפות שלא כדין בתחרות


ספורטאי המשתתף בתחרות והוא:
1. נמצא בעונש הרחקה.
2. שוחה תחת שם אגודה שאינו רשום בה.
3. משתתף בתחרות בניגוד להוראה מהוראות האיגוד.
4. שוחה בקבוצת גיל שלפי תקנון התחרות אסור לו לשחות בה.

ט. הפרת סדר


הפרת סדר או התפרעות בכל צורה שהיא אם בבריכה ואם בסמוך אליה או במשרדי האיגוד או במוסד הקשור באיגוד.

י. ביזוי מוסדות ו/או ממלאי תפקידים


ביזוי מוסד ממוסדות האיגוד ו/או ממלאי תפקידי באיגוד בעת מילוי תפקידים, בכל דרך שהיא, לרבות ביטוי גס, איומים - תנועות מעליבות, הפרת סדר או התפרעות.

יא. ביזיון בית-הדין


ביזיון מוסד מהמוסדות השיפוטיים של האיגוד לרבות:
1. הפרת סדר או התפרעות או התנהגות לא נאותה בעת קיום ישיבה של מוסד שיפוטי.
2. פגיעה ו/או התבטאות מעליבה כלפי המוסד השיפוטי ו/או אחד מחבריו ו/או אחד ממלאי התפקידים בו וזאת בין בע"פ, בין בכתב, בין באמצעי התקשורת למיניהם ובין באמצעי אחר כלשהו.
3. אי-קיום ו/או ציות להחלטה או הוראה או פסק-דין של מוסד שיפוטי לרבות אי-ביצוע תשלומים שחויב בהם.
4. אי-הופעה למתן עדות או לחקירה עפ"י הזמנת ועדת המשמעת או ביה"ד העליון.
5. מתן עדות שאינה דברי אמת וזאת ביודעין או שלא בתום לב.
6. מתן תצהיר או הגשת תצהיר בו אינו דברי אמת, וזאת ביודעין או שלא בתום לב.

יב. אי-התייצבות למתן עדות


אי-התייצבות למתן עדות או לחקירה בפני ועדת המשמעת או ביה"ד העליון עפ"י בקשת האיגוד או היועץ המשפטי .

יג. הפרת חובה ואי-קיום הוראה מחייבת


הפרת חובה המוטלת ע"י האיגוד ו/או מילוי אחר הוראה מהוראות תקנוני האיגוד או תקנוני המשנה והנהלים ו/או אי מילוי הוראה מפורשת שניתנה ע"י מוסד ממוסדות האיגוד.

יד. עבירה על תקנון נבחרת ישראל ו/או נבחרות ישראל


הפרת חובה ו/או אי-מילוי הוראה של תקנון נבחרת ישראל ו/או אי-מילוי הוראה המחייבת במסגרת נבחרת ישראל.

טו. שימוש בסמים אסורים


שימוש בסמים אסורים בהתאם לרשימות שמפרסם פינ"א ו/או ועדת הסמים של הועד האולימפי הבין-לאומי מעת לעת.

טז. סיוע לשימוש בסמים אסורים


סיוע לשימוש בסמים אסורים ע"י מתן הוראה לספורטאי להשתמש בסמים אסורים ו/או התעלמות ביודעין משמוש בסמים אסורים.

יז. אי-התייצבות לבדיקת שימוש בסמים


אי-התייצבות לבדיקת שימוש בסמים ו/או סירוב להיבדק בדיקה כאמור עפ"י הוראה מטעם גורם מוסמך של האיגוד.

יח. ניסיון לביצוע עבירה


כל ניסיון לעבור אחת או יותר מהעבירות המפורטות לעיל דינו כדין ביצוע עבירה.

 

6. רשימת העונשים (פרט)


נאשם שיורשע בביצוע אחת או יותר מהעבירות עפ"י תקנון זה יהא צפוי להיענש באחד או יותר מהעונשים המפורטים ברשימת העונשים להלן:
א. נזיפה

ב. קנס כספי עד - 15,000 ₪.

ג. איסור מילוי תפקיד באגודה החברה באיגוד לתקופה מחודש ימים ועד לצמיתות.

ד. איסור מילוי תפקיד באיגוד ו/או בכל אחד ממוסדותיו מחודש ימים ועד לצמיתות.

ה. הרחקה מפעילות עד לחמש שנים.

ו. הרחקה לצמיתות.

ז. ועדת המשמעת רשאית לגזור על עסקנים, מאמנים וממלאי תפקידים באגודות עונש איסור הימצאות בתחום תחרות ו/או איסור למלא תפקיד באגודה לתקופות המקבילות לתקופות ההרחקה של ספורטאים.

ח. ועדת המשמעת מוסמכת להטיל בנוסף ו/או במקום עונש, חובות וחיובים לרבות כאלו הכרוכים בהוצאה כספית או בעלי משמעות חינוכית או הסברתית.

 


7. רשימת העבירות (אגודה)


א. אי-מתן הגנה
אי-מתן הגנה לספורטאי או שופט או פעיל בתחרויות המאורגנות ע"י האגודה.

ב. שיתוף ספורטאי שלא כחוק
שיתוף ספורטאי הנמצא בעונש לרבות הרחקה ו/או ספורטאי הרשום באגודה אחרת ו/או שיתוף ספורטאי בניגוד לתקנון האיגוד ונהליו ו/או שיתוף ספורטאי בניגוד להוראה מהוראות האיגוד.

ג. ארגון תחרויות בשיתוף אגודה שאינה מסונפת לאיגוד ו/או אגודה מחו"ל
ארגון תחרויות תוך שיתוף אגודה שאינה מסונפת לאיגוד ו/או אגודה מחו"ל ללא קבלת רשות מוקדמת מאת האיגוד.


ד. הזמנת אגודה מחו"ל או עריכת מסע לחו"ל ללא אישור האיגוד
הזמנת אגודה מחו"ל או יציאה לחו"ל לתחרות ללא קבלת רשות האיגוד או בניגוד לתנאי האישור או תחת שם לא לה.

ה. הפרת חובה ואי-קיום הוראה מחייבת
הפרת חובה המוטלת ע"י האיגוד ומוסדותיו ו/או אי-מילוי אחר הוראה מהוראות תקנוני האיגוד ונהליו ו/או מילוי הוראה מפורשת שניתנה ע"י מוסד ממוסדות האיגוד או בעלי התפקידים המוסמכים.

ו. עבירות בענייני כספים
עבירה על הוראת האיגוד בכל הנוגע לענייני כספים לרבות: אי-תשלום מיסים וחיובים אחרים במועד.

ז. התנהגות בלתי-ספורטיבית
התנהגות בלתי-ספורטיבית בעת תחרות לפני תחילתה, לאחר סיומה או בכל מועד אחר.

ח. פגיעה בשופט או פעיל או בספורטאים ע"י אוהד או אוהדים
פגיעה בשופט או פעיל ו/או פגיעה בספורטאים ו/או בממלאי תפקידים ע"י אוהד או אוהדים בין בתחרות או בסביבתה, או בכל מקום אחר בין אם הפגיעה אירעה לפני תחילת התחרות, תוך כדי מהלכה, לאחר סיומה או בכל מועד אחר.

ט. עבירה על תקנון נבחרת ישראל
הפרת הוראות מהוראות תקנון נבחרת ישראל.

י. סיוע לעבירה על תקנון נבחרת ישראל
סיוע להפרת הוראה מהוראות תקנון נבחרת ישראל ו/או הפעלת לחץ או מתן הוראה לספורטאי מספורטאי האגודה שהוזמן לסגל הנבחרת לא להתייצב לאימון הסגל ו/או לתחרות של נבחרת ישראל.

יא. מעשה בלתי-ספורטיבי
מעשה בלתי-ספורטיבי לרבות אחריות שילוחית למעשה בלתי-ספורטיבי.

יב. בזיון בית-הדין
בזיון מוסד מהמוסדות השיפוטיות של האיגוד לרבות:
1. הפרת הסדר או התפרעות או התנהגות לא נאותה בעת קיום ישיבה של מוסד שיפוטי.
2. פגיעה ו/או התבטאות מעליבה כלפי המוסד השיפוטי ו/או אחד מחבריו ו/או אחד ממלאי התפקידים בו וזאת בין בע"פ, בין בכתב, בין באמצעי התקשורת למניהם ובין באמצעי כלשהו אחר.
3. אי-קיום ו/או אי-ציות להחלטה או הוראה, או פסק-דין של מוסד שיפוטי לרבות אי-ביצוע תשלומים שהאגודה חויבה בהם.
4. הגשת תצהיר שהאמור בו אינו דברי אמת וזאת ביודעין או שלא בתום לב.

יג. סיוע לשימוש בסמים אסורים
סיוע לשימוש בסמים אסורים ע"י ספורטאי או ספורטאים בין בדרך של המרצת הספורטאי לנטילת הסמים הממריצים ובין בדרך של התעלמות מנטילת סמים הממריצים ו/או אי-דיווח לאיגוד על שימוש בסמים ממריצים ע"י ספורטאי מספורטאי האגודה.

יד. הפגנת ספורטאים ו/או אוהדים
הפגנת ספורטאים ו/או אוהדים של אגודה ליד משרדי האיגוד ו/או ליד בתיהם ו/או משרדיהם של ממלאי תפקידים באיגוד.

טו. הטחת דברי עלבון כנגד שופט באמצעי התקשורת
אגודה תהיה אחראית להטחת דברי עלבון כנגד שופט בכל עת, באמצעי התקשורת בין אם דברי העלבון פורסמו בשמה או מטעמה ובין אם פורסמו ע"י ממלא תפקיד באגודה, אלא אם הוכיחה האגודה לועדת המשמעת כי הדברים נעשו שלא על דעתה וללא הסכמתה של האגודה וכי הסתייגה מהפרסום האמור בפומבי.

טז. הטחת דברי עלבון כנגד השיפוט של האיגוד באמצעי התקשורת
הטחת דברי עלבון כנגד השיפוט של האיגוד או חבריהם בכל עת, באמצעי התקשורת. אגודה תהיה אחראית להטחת דברי עלבון כאמור לעיל בין אם דברי עלבון אלה פורסמו בשמה או מטעמה ובין אם פורסמו ע"י ממלא תפקיד באגודה, אלא אם הוכיחה האגודה לועדת המשמעת כי הדברים נעשו שלא על דעתה וללא הסכמתה של האגודה וכי הסתייגה מהפרסום האמור בפומבי.

יז. ניסיון לביצוע עבירה
כל ניסיון לעבור אחת או יותר מהעבירות המפורטות לעיל דינו כדין ביצוע עבירה.

 


8. רשימת העונשים (אגודה)


אגודה שתורשע בביצוע אחת או יותר מהעבירות המפורטות ברשימת העבירות עפ"י תקנון זה תהא צפויה להיענש באחד או יותר מהעונשים המפורטים ברשימת העונשים להלן:
א. קנס כספי עד- 80,000 ₪.

ב. איסור קיום תחרויות לתקופה של עד 3 שנים.

ג. הפסקת פעילות לצמיתות.

ד. הורדה לליגה נמוכה יותר במסגרת תחרויות הליגה או בדירוג האגודות שמכין האיגוד.

ה. ועדת המשמעת מוסמכת להטיל בנוסף ו/או במקום עונש, חובות וחיובים לרבות כאלו הכרוכים בהוצאה כספית או בעלי משמעות חינוכית או הסברתית. 

 


תאריך   07/09/2010