תקנון בית הדין העליון

תקנון בית-הדין העליון


אושר באסיפה הכללית ביום 19.7.05

 

איגוד השחייה בישראל (ע"ר)

 

1. הגדרות

 

בתקנות אלה:

"איגוד"  - איגוד השחייה בישראל.
"בית-הדין" - בית-הדין העליון של איגוד השחייה בישראל.
"ועדת המשמעת" - ועדת המשמעת של איגוד השחייה בישראל.
"החלטה"  - לרבות צו סופי, זמני או ביניים, פס"ד סופי, זמני או ביניים.
"כתב ערעור" - לרבות בקשה וכתב תביעה.

 

2. סמכויות בית הדין ותפקידיו

 

א. בית-הדין הוא הערכאה השיפוטית העליונה של האיגוד, וכפוף לאמור להלן, הוא מוסמך לדון בכל בקשה או ערעור.

ב. בית-הדין יתן כל החלטה הנראית בעיניו צודקת והכל בכפוף לתקנוני האיגוד ונהליו.

ג. מתן החלטה סופית בערעורים על החלטות של ועדת המשמעת.

ד. מתן פרושים לתקנון האיגוד לפי בקשת הנהלת האיגוד.

ה. מתן חנינה לספורטאים ולאגודות.

ו. מתן החלטה בכל סכסוך בין אגודות חברות באיגוד בינן לבין עצמן או בינן לבין האיגוד.

ז. החלטה לענין סמכות המוסד לבוררות.

ח. כל החלטה של בית-הדין אם לא נאמר בה אחרת, תהיה סופית.


3. הרכב בית-הדין

 

א. דייני בית-הדין ונשיא בית-הדין יבחרו ע"י האסיפה הכללית של האיגוד אחת ל-4 שנים.

ב. כל עוד לא קבעה האסיפה הכללית אחרת ימשיכו דייני בית-הדין ונשיא בית-הדין בתפקידם.

ג. הודיע נשיא בית-הדין או מ"מ הנשיא שנבצר מדיין למלא את תפקידו באופן קבוע תמנה האסיפה הכללית דיין אחר במקומו.

ד. בית-הדין ימנה לפחות 3 דיינים ולא יותר מ-5 דיינים ובכלל זה נשיא בית-הדין.

ה. הנשיא ימנה מ"מ קבוע וכן יקבע את אב בית-הדין לכל הרכב וכן את ההרכב של 3 דיינים לכל עתירה.

ו. הנשיא ימנה את חברי המוסד לבוררות וכן יקבע בורר/בוררים בכל תביעה שתוגש והכל כאמור בתקנון המוסד לבוררות של האיגוד.

ז. בית-הדין של שלושה יהיה מוסמך לדון ולהחליט כשמשתתפים בו לפחות שניים מחבריו.

ח. ישב בית-הדין בהרכב זוגי ולא בא לידי הסכמה על החלטה כל שהיא יצרף אליהם הנשיא שופט או שופטים אשר לא ישבו קודם לכן בדין באותו עניין וכל החלטה תתקבל פה אחד או ברוב דעות. הרכב זה לא יהיה חייב להזדקק לראיות חדשות או נוספות.

 

4. סדרי הדיון

 

א. סדרי הדיון יקבעו על-ידי בית-הדין בכל עניין ועניין הבא לפניו אם לא נקבע אחרת בתקנות אלה.

ב. מבלי לפגוע בעיקרי הצדק הטבעי, אין בית-הדין כפוף לדיני הראיות.

ג. הגשת כתב ערעור:

1) כתב ערעור יוגש לבית-הדין בכתב וחייב להכיל נימוקים מפורטים.

2) כתב ערעור יכלול את שם המערער, ההחלטה עליה מערערים או כל מסמך עליו מסתמכים וכן יפוי כח של טוען בשם אגודה.

3) כתב ערעור יוגש במסירת 3 העתקים ממנו למזכירות האיגוד בצירוף העתקים נוספים כמספר המשיבים בערעור ובצירוף אגרה בסכום שיקבע מדי פעם ע"י הנהלת האיגוד.

ד. מזכירות האיגוד תעביר את כתב הערעור לנשיא בית-הדין אשר יקבע את ההרכב של בית-דין. בית-הדין יתכנס תוך 30 יום ממועד הגשת כתב הערעור. לא התכנס בית-הדין תוך 30 יום יציין נשיא בית-הדין את הנימוקים לכך.

ה. קבע נשיא בית-הדין את המועד לדיון תודיע המזכירות לבעלי הדין את המועד לפחות 3 ימים קודם למועד הקבוע.

ו. בית-הדין לא ישמע עדויות בעניינים הנדונים לפניו, אלא רק במקרים מיוחדים ולפי שיקול דעתו הבלעדית, כאשר יש סיבות המצדיקות שמיעת עדויות בפני בית-הדין.

ז. המערער לא יטען ולא יקבלו מפיו נימוק ערעור שלא פורט בכתב הערעור, אלא ברשות בית-הדין. אולם, בית-הדין, בבואו להחליט בערעור, לא יהיה מוגבל לנימוקי ערעור שפורטו בכתב הערעור או שנטענו בבית-הדין.

ח. בית-הדין רשאי, אם יראה לנכון, לדחות את הערעור לאור אי-הופעת המערער, אולם רשאי הוא אף לדון בערעור על-סמך נימוקי הערעור בכתב ולפסוק לגופו של עניין.

ט. הדיון בערעור אינו מעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים, אלא אם הורה הגוף שנתן את ההחלטה אחרת או אם בית-הדין הורה אחרת.

י. כל צד להליך המשפטי בפני בית-הדין יהא רשאי להיות מיוצג על-ידי בא כוח מוסמך ועליו להציג יפוי-כוח ערוך וחתום כדין.

יא. החלטות בית-הדין ינתנו בכתב לצדדים.

 

5. הוצאה לפועל

 

החלטות בית-הדין יוצאו לפועל על-ידי הנהלת האיגוד או על-ידי מזכירות האיגוד או על-ידי האגודות או בכל דרך אחרת כפי שיחליט בית-הדין.

 

6. תוקף תחולה ושינויים

 

א. תוקף תקנון זה מיום 19.7.05.

ב. התקנון חל על כל חברות העמותה, ספורטאים הרשומים בעמותה, מדריכים ומאמנים של ספורטאים הרשומים בעמותה, כל בעלי התפקידים בעמותה ואצל חברות העמותה וכן על מוסדות העמותה.

ג. שינויים ותיקונים בתקנון זה יעשו באישור האסיפה הכללית של איגוד השחייה.

 

תאריך   04/07/2005