תקנון תשלומים

אושר בישיבת הנהלה ביום 26.12.06 ובועדות הכספים מיום 2.5.07, 3.5.09 ו-19.8.09, וכן בישיבת ההנהלה ביום 22.1.14

 

תקנון תשלומים

 

רישום באיגוד השחייה:
מס-שנתי לאגודה - 630.00 ש"ח
רישום אגודה חדשה (תשלום חד-פעמי) - 800.00 ש"ח
חידוש ורישום שחיין - 75.00 ש"ח
טופס שחרור - 200.00 ש"ח
טופס "מעבר ספורטאי בהעדר הסכמה" - 300.00 ש"ח
רישום שחיין שנמחק מאגודה - 200.00 ש"ח (רישום במהלך השנה הראשונה לאחר מחיקתו)

שינוי שם קבוצה - 200.00 ש"ח (אושר בועדת הכספים 2.5.07)

 

הבהרה - מתבטלת האפשרות למחוק שחיין במועד החידושים ולרשמו לאחר-מכן באגודה חדשה מבלי לשלם את דמי-העברה. תקנה זו תקפה, כאמור, רק בשנה הראשונה למחיקת השחיין.

 

השתתפות בתחרויות שחייה:

כרטיס הרשמה למשחה אישי - 10.00 ש"ח
כרטיס הרשמה למשחה שליחים - 25.00 ש"ח
מחיקת שחיין/קבוצה ממשחה אישי/קבוצתי - 20.00 ש"ח

 

הבהרה - פטורים מתשלום מחיקה:
 

1) מחיקת שחיין עד מועד הפצת דפי ההרשמות.
2) מחיקת שחיין שהמציא אישור רפואי על מחלה/פציעה.
3) מחיקת שחיין ממישחי הגמר אחה"צ (באליפות הנוער והבוגרים). מחיקת שחיין מגמר אליפות הגילאים הצעירים לא פטורה מתשלום, למעט סעיפים א' ו-ב' לעיל.

 

אי-עמידה במינימום - 50.00 ש"ח עד מרחק של 1 שניה מהמינימום בכל המרחקים. מעבר לכך: 200 ש"ח (אושר בועדת הכספים 3.5.09).


אי-התייצבות למשחה - 100.00 ש"ח
ערעור בתחרות - 150.00 ש"ח
הרשמה שחיין לתחרות לאחר המועד הקבוע בתקנון- 150.00 ש"ח + דמי הרשמה לכל משחה
שיתוף שחיין "בלתי-מורשה" בתחרות - 500.00 ש"ח

 

הבהרה - שחיין "בלתי מורשה" משמעו:
 

1) לא רשום כחוק באיגוד השחייה במועד הקבוע בתקנון (כולל בדיקות רפואיות) התחרות.
2) הרשמה ו/או שיתוף שחיין מעבר למספר המישחים המותר בתקנון התחרות.
3) שיתוף ו/או הרשמת שחיינים לתחרות בגיל צעיר מהקבוע בתקנון התחרות.

 

השתתפות בתחרויות שחייה אומנותית:


תרגילי חובה/סולו - 10.00 ש"ח
תרגילי דואט - 15.00 ש"ח
תרגיל קבוצתי - 30.00 ש"ח

 

שימוש בציוד ושירותי משרד:


שימוש בשעון אלקטרוני לתחרות - 2,000.00 ש"ח + 500.00 ש"ח לכל יום נוסף (מחיר בסיס) בכפוף לתנאים הבאים (אושר בועדת הכספים 19.8.09):
א. בתקנון יצויין כי התחרות כפופה להחלטות ועדת הארגון של האיגוד
ב. בתקנון יצויין כי כפופה להחלטות ועדת השיפוט של האיגוד
ג. תוכנית התחרות תובא לאישור הועדה המקצועית, קודם להפצת התוכנית
ד. הגוף המארגן יתחייב להבטיח את זכויות נותני החסות של האיגוד, בהתאם לזכויותיהם בתחרויות האיגוד - מתן זכויות פרסום בבריכה למלביש הרשמי של האיגוד ומתן בלעדיות במכירת ציוד ספורט/שחייה לזכיינית הרשמית של האיגוד.

אי-עמידה בתנאים הללו: השכרת מערכת השעון האלקטרוני תהיה בסך 6,000 ש"ח כתשלום חד-פעמי + 1,500 ש"ח לכל יום שימוש (אושר בועדת הכספים 3.5.09)

הקלדת שיבוצים ומזכירות בתחרות - 50.00 ש"ח לשעת עבודה
קבלת תוצאות תחרות ממוחשבת - 0.50 ש"ח לכל קפיצה למים
קבלת תוצאות תחרות להקלדה - 3.00 ש"ח לכל קפיצה למים

קבלת תוצאות תחרות ממוחשבת - רק בתוכנת איגוד השחייה.
קבלת תוצאות תחרות להקלדה - מותנה בקבלת הרשמה מרוכזת של כל שחיין ובציון כל פרטיו, עפ"י דרישת תוכנת האיגוד.

אגרות מוסדות שיפוטיים:

בית-דין עליון - 2,500.00 ש"ח
מוסד לבוררות - 1,000.00 ש"ח
ועדת משמעת - 300.00 ש"ח
מערער בפני בית-הדין העליון יקבל החזר האגרה בתנאי שיזכה בעתירה.

 

אגרת קבלת מידע (לפי חוק חופש המידע):

קבלת מידע - 150 ש"ח, לא כולל עלות הצילומים (אושר בישיבת ההנהלה ב-22.1.14)