חוקה בינ"ל

חוקי שחיה- FINA 2015-2017

חלק 3 גרסא 09/01/2015

 

 

 

   ניהול תחרות SW 1

 

 בעלי תפקידים    SW2

 

3  SW   הצבת משחי מוקדמות, חצי-גמר וגמר

 

4  SW   הזינוק

 

משחה החופשי     SW 5 

 

   משחה הגב SW 6

 

   משחה החזה SW 7

 

   משחה הפרפר SW 8

 

   משחה המעורב SW 9

 

   המשחה SW 10

 

   מדידת זמן SW 11

 

   שיאי עולםSW 12

 


SW 13    נוהל מדידה אוטומטית

 

  חוקי גילאים בשחייה SWAG1

 

 

 

שחיה

 

    1 SW ניהול תחרות

 

     SW 1.1לוועדה המארגנת שמונתה על ידי הרשות המוסמכת תהיה שליטה בכל נושאים שלא הוקצו ע"י התקנות לשופט הראשי, לשופטים או לבעלי תפקידים אחרים, ותהיה לה הסמכות לדחות משחים או אירועים ולתת הנחיות בהתאם לתקנות שאומצו לניהול כל אירוע.

 

     SW 1.2במשחקים אולימפיים, באליפויות העולם ובתחרויות הגביע העולמי, לשכת פינ"א תמנה את המספר המזערי של בעלי תפקידים כפי שיפורטו להלן לצורך ניהול התחרויות:

  • שופט ראשי (2)
  • מפקח חדר בקרה (1)
  • שופטי סגנון (4)
  • מזניקים (2)
  • מפקחי פניות ראשיים (2, אחד בכל קצה של הבריכה)
  • מפקחי פניות ( 1 בכל קצה של כל מסלול)
  • מזכיר ראשי (1)
  • מציבי שחיינים (2)
  • כרוז (1)

 

SW1.2.1  לכל התחרויות הבינלאומיות האחרות תמנה הרשות המוסמכת אותו מספר של בעלי תפקידים או פחות מכך, בכפוף לאישור הרשות האיזורית או הבינלאומית הנוגעת בדבר.
                    

 SW1.2.2 מקום בו אין ציוד מדידה אוטומטי, יש למלא את מקום הציוד ע"י מודד זמן ראשי,
3 מודדי  זמן לכל
מסלול וכן 2 מודדי זמן נוספים.
                    

  SW1.2.3 ניתן להציב פוסק דירוג ראשי ופוסקי דירוג כאשר אין ציוד אוטומטי ו\או
שלושה (3) שעונים
דיגיטלים לכל מסלול.

 

SW 1.3        בריכת השחייה והציוד הטכני למשחקים אולימפיים ואליפויות עולם ייבדקו וייאושרו

בטרם תקבענה בהם תחרויות השחייה ע"י נציג פינ"א וחבר הועדה הטכנית לשחייה.

 

SW 1.4       במקום בו הטלוויזיה משתמשת בציוד וידאו תת-מימי, על הציוד להיות מופעל בשלט ואסור לו להפריע לשדה הראייה או למסלול השחייה של השחיינים וכן אסור לו לשנות את תצורת הבריכה או להסתיר את הסימונים הנדרשים ע"י פינ"א.

 

SW 2   בעלי תפקידים

      SW 2.1שופט ראשי

 

 SW 2.1.1 לשופט הראשי תהיה השליטה והסמכות המלאה לפקח על כל בעלי התפקידים, יאשר שבוצם,וידריכם בכל עניין יוצא דופן או תקנות הנוגעות לתחרות. הוא יוודא קיום חוקי פינ"א והחלטותיה ויהיה הפוסק בכל השאלות הקשורות לניהול בפועל של המפגש, האירוע או התחרות שאינם מכוסים ע"י החוקה.

 

   SW 2.1.2לשופט הראשי נתונה הסמכות להתערב בתחרות בכל שלב על מנת להבטיח קיום תקנות פינ"א והוא שיפסוק בכל הערעורים במהלך התחרות.

 

    SW 2.1.3כאשר משתמשים בפוסקי דירוג ללא שלושה (3) שעונים דיגיטלים, יקבע,במקרה הצורך, השופט הראשי את המיקום. הסתייעות בציוד מדידה אוטומטי, באם הוא מצוי ופועל תהיה התאם לסעיף  13 SW.

 

 

   SW 2.1.4 השופט הראשי יוודא שכל בעלי התפקידים הנדרשים לניהול התחרות נמצאים במקומותיהם המתאימים. זכותו למנות מחליפים לכל מי שנעדר, בלתי כשיר למלא את תפקידו או שנמצא בלתי יעיל. זכותו למנות בעלי תפקידים נוספים באם ימצא לנכון.

  SW 2.1.5  בתחילת כל משחה יסמן השופט הראשי לשחיינים, באמצעות סדרת שריקות קצרות לפשוט את בגדיהם, פרט לבגד הים, ולאחריהן שריקה ארוכה המורה להם לתפוס את מקומם על אדן הזינוק (או למשחי גב ושליחים מעורב להיכנס מיידית למים). שריקה ארוכה שנייה תביא את שחיין הגב והשליחים מעורב מיידית למצב הזינוק. כאשר השחיינים ובעלי התפקידים מוכנים לזינוק, השופט הראשי יסמן למזניק בזרוע מתוחה, המציינת כי השחיינים נמצאים בשליטת המזניק. הזרוע המתוחה תישאר במצב זה עד למתן הזינוק.

 

  SW 2.1.6 פסילה עקב זינוק לפני אות הזינוק  חייבת להיות נצפת ומאושרת הן על ידי המזניק והן על ידי השופט הראשי.

 

2.1.7 השופט הראשי יפסול כל שחיין על כל הפרה אחרת של החוקים שהבחין בה בעצמו. השופט הראשי יכול לפסול כל שחיין על כל הפרה שדווחה לו ע"י בעלי תפקידים מוסמכים אחרים. כל הפסילות הינן בכפוף להחלטת השופט הראשי.

 

 

SW 2.2  מפקח חדר בקרה

 

  SW 2.2.1מפקח יפקח על פעולת מדידת הזמן האוטומטי, כולל בחינת גיבוי של מצלמות מדידת זמן.

 

   SW 2.2.2המפקח אחראי על בדיקת תוצאות פלטי המחשב.

 

  SW 2.2.3המפקח אחראי לבדיקת תדפיס ההחלפות בשליחים ויידווח על כל זינוק מוקדם לשופט הראשי.

SW 2.2.4  המפקח יכול לבחון את הוידאו המשמש גיבוי למדידת זמן על מנת לאמת זינוק מוקדם.

 

  SW 2.2.5המפקח יפקח על מחיקות לאחר המוקדמות או גמרים, ירשום את התוצאות על טפסים
                 רשמיים, ירשום שיאים חדשים שנקבעו ויעקוב אחר הניקוד.

 

 SW 2.3 מזניק

 

2.3.1. SW  למזניק תהיה שליטה מלאה בשחיינים מזמן שנמסרו לו ע"י השופט הראשי (2.1.5 SW)
ועד לתחילת המשחה. אות הזינוק יינתן בהתאם לסעיף 4SW.

 

2.3.2 SW   המזניק ידווח לשופט הראשי על כל שחיין המשהה את הזינוק, המסרב במכוון למלא
הוראה או על כל התנהגות בלתי הולמת אחרת בעת הזינוק, אולם רק בידי השופט הראשי הסמכות לפסול שחיין בעבור השהייה, סירוב מכוון או התנהגות בלתי הולמת.             

 

2.3.3 SW   למזניק הסמכות להחליט האם הזינוק היה ללא דופי, בכפוף להחלטת השופט הראשי בלבד.

 

3.4 2. SW   בעת ההזנקה יעמוד המזניק בצד הבריכה, במרחק של כחמישה מטרים מקצה הבריכה
בצד הזינוק במקום בו יכולים מודדי הזמן לראות או לשמוע את אות הזינוק והשחיינים יכולים לשמוע את האות.

 

 

 

 

 

SW 2.4  מציב השחיינים

 

SW 2.4.1  מציב השחיינים ירכז את השחיינים לפני כל משחה.

 

SW 2.4.2  המציב יידווח לשופט הראשי על כול הפרה שאובחנה בקשר לפרסום (6 GR) וכן אם שחיין אינו נוכח לאחר שנקרא.

 

 

SW 2.5  מפקח פניות ראשי

 

   SW 2.5.1מפקח הפניות הראשי יוודא שמפקחי הפניות ממלאים את תפקידם במשך התחרות.

 

  SW 2.5.2מפקח הפניות הראשי יקבל דיווחים ממפקחי הפניות באם ישנה הפרה של החוקים  
ויציגם  מיידית לשופט הראשי.

 

 

2.6SW   מפקחי פניות

 

   SW 2.6.1מפקח פניות אחד ימונה לכל מסלול בכל קצה של הבריכה.

 

SW 2.6.2   כל מפקח פניות ייוודא שהשחיינים פועלים בהתאם לחוקי הפניות המתאימים, החל מתחילת תנועת הזרוע האחרונה שלפני הנגיעה בקיר ועד לסיום תנועת הזרוע הראשונה שלאחר הפנייה. מפקח הפניות בקצה הזינוק של הבריכה, יוודע שהשחיינים פועלים בהתאם לחוקים המתאימים החל מהזינוק ועד לסיום תנועת הזרוע הראשונה. מפקחי הפניות בקצה הסיום יוודאו גם שהשחיינים מסיימים את המשחה לפי החוקים המתאימים.

 

SW 2.6.3   במשחים אישיים ל-800 ול-1500 מטר, ירשום כל מפקח פניות, בצד הפניות את מספר אורכי הבריכה שעבר השחיין במסלולו, ויסמן לשחיין על מספר אורכי הבריכה שנותרו לו באמצעות הצגת לוחות ממוספרים. ניתן להשתמש בציוד אלקטרוני למחצה, לרבות תצוגה בתוך המים.

 

במשחים אישיים ל-800 ול-1500 מטר, ירשום כל מפקח פניות, בצד הזינוק או הפניה של הבריכה, את מספר אורכי הבריכה שעבר/ה השחיין/נית במסלולו/לה, ויסמן לשחיין על מספר אורכי הבריכה שנותרו לו באמצעות הצגת לוחות ממוספרים, המציגים מספרים אי זוגיים בצד הפניות של הבריכה. ניתן להשתמש בציוד אלקטרוני, לרבות תצוגה בתוך המים.

 

 

SW 2.6.4   כל מפקח פניות בצד הזינוק ייתן אות התרעה כאשר נותרו לשחיין שבמסלולו שני אורכי בריכה ועוד חמישה (5) מטרים לשחות להשלמת משחים אישיים של 800 ו-1500 מטר. לאחר הסיבוב אפשר להמשיך באות ההתרעה עד להגעתו של השחיין לסימן החמישה (5) מטרים על חבל המסלול. אות ההתרעה יינתן על ידי משרוקית או פעמון.

 

SW 2.6.5   כל מפקח פניות בצד הזינוק יקבע, במשחי שליחים, אם השחיין המזנק נמצא במגע עם אדן הזינוק כאשר השחיין שלפניו נוגע בקיר. באם קיים ציוד אוטומטי לשיפוט החלפות השליחים יהיה השימוש בו בהתאם לסעיף 13.1 SW.

 

SW 2.6.6  מפקחי הפניות ידווחו על כל הפרה של החוקה על גבי טפסים חתומים המפרטים את המשחה, מספר המסלול והפרת החוקה. הטפסים יימסרו למפקח הפניות הראשי שיעבירם מיידית לשופט הראשי.

 

 

 

 

 

 

SW 2.7  שופטי סגנון

 

SW 2.7.1   שופטי סגנון ימוקמו בכל צד של הבריכה.

 

SW 2.7.2   כל שופט סגנון ייוודא שהחוקים הנוגעים לסגנון השחייה של המשחה נשמרים, וכן יתבונן בפניות ובסיום המשחה על מנת לסייע למפקחי הפניות.

 

 SW 2.7.3 שופטי הסגנון ידווחו על כול הפרה של החוקה לשופט הראשי על גבי טפסים חתומים המפרטים את המשחה, מספר המסלול והפרת החוקה.

 

 

SW.2.8  מודד זמן ראשי

 

SW 2.8.1  מודד הזמן הראשי ייקבע את מקום מושבם של כל מודדי הזמן ואת המסלולים שעליהם הם אחראיים. רצוי כי לכל מסלול יקבעו שלושה (3) מודדי זמן. אם אין משתמשים בציוד מדידה אלקטרוני, ימונו בנוסף שני (2) מודדי זמן אשר לכל אחד מהם יכולה להינתן הוראה למלא מקומו של

שופט זמן ששעונו לא פעל או נעצר במהלך משחה, או שבשל סיבה אחרת אינו יכול למדוד את הזמן. בעת שמשתמשים בשעונים דיגיטליים לכל מסלול, ייקבעו התוצאה הסופית והמיקום לפי הזמן.

 

SW 2.8.2  כאשר רק מודד זמן אחד זמין לכל מסלול, יש להציב מודד זמן נוסף למקרה של שעון עצר שאינו פועל. בנוסף, מודד הזמן הראשי ימדוד תמיד את זמנו של השחיין המנצח בכל מקצה.

 

SW 2.8.3  מודד הזמן הראשי יאסוף ממודדי הזמן בכל מסלול טופס המציין את הזמן שנמדד וכן במקרה הצורך, יבדוק את שעוניהם.

 

SW 2.8.4   מודד הזמן הראשי ירשום את הזמן הרשמי לכל מסלול על גבי הטופס או יבדוק אותו.

 

 

SW 2.9  מודדי זמן

 

SW 2.9.1   כל מודד זמן ימדוד את הזמן לשחיינים במסלול אליו הוצב בהתאם לסעיף 11.3 SW . השעונים יאושרו כמדוייקים לשביעות רצונה של הנהלת התחרות.

 

SW 2.9.2   כל מודד זמן יפעיל את שעונו עם מתן אות הזינוק ויעצור אותו כאשר השחיין במסלול שלו סיים את המשחה. מודד הזמן הראשי רשאי להורות למודדי הזמן לרשום זמני ביניים במשחים ארוכים מ-100 מטרים.

 

SW 2.9.3   מייד לאחר סיום המשחה, ירשמו מודדי הזמן בכל מסלול את הזמנים שנמדדו בשעוניהם על גבי הטופס, ימסרו אותו למודד הזמן הראשי, ובאם יתבקשו יציגו את שעוניהם לבדיקה. חובה על השעונים להיות מאופסים בזמן השריקה הקצרה של השופט הראשי המורה על המשחה הבא.

 

SW 2.9.4   במידה שמערכת וידאו אינה מופעלת לגיבוי, ייתכן שיהיה צורך להשתמש בתקן המלא של מודדי הזמן גם כאשר קיים ציוד מדידה אוטומטי.

 

 

SW 2.10  פוסק דירוג ראשי

 

SW 2.10.1   פוסק הדירוג הראשי יציב כל פוסק דירוג במקומו ויקבע את המיקום שעליו יפסוק.

 

SW 2.10.2   בסיום המשחה, יאסוף פוסק הדירוג הראשי את טופסי המיקום החתומים מכל פוסקי הדירוג ויקבע את התוצאות והמיקומים שיועברו מיידית לשופט הראשי.

 

SW 2.10.3   במקום בו משתמשים בציוד מדידה אוטומטי לקביעת סיום המשחה, על פוסק הדירוג הראשי לדווח את סדר המסיימים כפי שנרשם ע"י ציוד המדידה לאחר כל משחה.

 

SW 2.11  פוסקי דירוג- כשנדרש

 

SW 2.11.1   פוסקי הדירוג ימוקמו במקום מוגבה בקו אחד עם קו הגמר, במקום בו יהיו הבריכה וקו הגמר בשדה ראייתם בכל זמן, אלא אם הם מפעילים בעת סיום המשחה במסלולם ציוד שיפוט אוטומטי באמצעות הלחצן.

 

SW 2.11.2   לאחר כל משחה יחליטו פוסקי הדירוג על מיקום השחיינים לפי המשימות שהוטלו עליהם וידווחו על כך. פוסקי דירוג שאינם מפעילים את הלחצן לא ישמשו כמודדי זמן באותו המשחה.

 

 

SW 2.12  ניהול המזכירות ( מלבד משחקים אולימפיים ואליפויות עולם)

 

SW 2.12.1   המזכיר הראשי אחראי לבדיקת תוצאות פלטי המחשב או טופסי הזמן והמיקום שנתקבלו בכל מקצה מהשופט הראשי. המזכיר הראשי יהיה עד לחתימת השופט הראשי על התוצאות.

 

SW 2.12.2   המזכירים יפקחו על המחיקות לאחר המוקדמות או הגמרים, ירשמו את התוצאות על טפסים רשמיים, יתעדו שיאים חדשים שנקבעו ויעקבו אחר הניקוד.

 

 

SW 2.1  קבלת החלטות של בעלי תפקידים

 

SW 2.13.1   החלטות בעלי התפקידים תתקבלנה בצורה עצמאית וללא התייעצות, אלא אם נאמר אחרת בחוקת השחייה.

 

 

SW 3   הצבת משחים מוקדמים, משחי חצי-גמר וגמר

 

עמדות  הזינוק במשחקים האולימפיים, באליפויות העולם, במשחקים איזוריים ובתחרויות פינ"א האחרות תהיינה לפי הצבה כדלקמן:

 

SW 3.1   מוקדמות

 

SW 3.1.1   הזמנים התחרותיים הטובים ביותר של כל המתחרים במהלך תקופת הזמן שנקבעה לקביעת קריטריון, שקדמה לתאריך האחרון להרשמה לתחרות, יוגשו על טופסי הרשמה או און -ליין כפי שידרש ויירשמו לפי הסדר בידי הוועדה המארגנת. שחיינים שתוצאותיהם לא נמסרו ייחשבו לאיטיים ביותר וימוקמו בתחתית הרשימה ללא זמן. דירוג שחיינים שתוצאותיהם זהות או של יותר משחיין אחד ללא תוצאות, ייקבע בהגרלה. שחיינים יוצבו במסלולים לפי הנוהל שנקבע בסעיף  3.1.2SW  להלן.

השחיינים ימוקמו במשחים המוקדמים בהתאם לזמנים שהוגשו, באופן הבא:

 

SW 3.1.1.1  אם קיים מקצה אחד בלבד, הוא יוצב כמשחה גמר וישחה רק בהצגת הגמר.

 

SW3.1.1.2   אם קיימים שני מקצים, יוצב השחיין המהיר ביותר במקצה השני, הבא אחריו  

במקצה הראשון, הבא אחריו במקצה השני, הבא במקצה הראשון וכו'.

 

SW 3.1.1.3    אם קיימים שלושה מקצים, להוציא משחי 400מ', 800מ' ו-1500מ', השחיין המהיר ביותר יוצב במקצה השלישי, הבא אחריו במקצה השני והבא אחריו במקצה הראשון. השחיין הרביעי יוצב במקצה השלישי, החמישי במקצה השני, השישי במקצה הראשון, השביעי במקצה השלישי וכו'.

 

SW 3.1.1.4    אם קיימים ארבעה מקצים או יותר, להוציא משחי 400מ', 800מ' ו-1500מ',  יוצבו שלושת המקצים האחרונים של המשחה בהתאם לסעיף 3.1.1.3 SW שלהעיל. המקצה הקודם לשלושת המקצים האחרונים יכלול את השחיינים המהירים ביותר שאחריהם, המקצה שקודם לארבעת המקצים האחרונים יכלול את השחיינים המהירים ביותר שאחריהם וכו'. המסלולים ייקבעו לפי סדר יורד של התוצאות שהוגשו בתוך כול מקצה, בהתאם לצורה המתוארת בסעיף 3.1.2 SW שלהלן.

 

SW 3.1.1.5 למשחי 400מ', 800מ' ו-1500מ', שני המקצים האחרונים של המשחה יוצבו בהתאם עם SW 3.1.1.2  .         

 

SW 3.1.1.6  יוצא מן הכלל: כאשר ישנם שני מקצים או יותר במשחה כלשהו, יוצבו לפחות שלושה שחיינים בכל מקצה מוקדם, אך מחיקות מאוחרות יותר יכולות לצמצם את מספר השחיינים במקצה כזה לפחות משלושה.

 

SW 3.1.1.7  בבריכה של עשרה (10) מסלולים, במשחי החופשי של 800 מ' ו- 1500 מ', כשהזמן של השמיני והתשיעי זהים, יקבע המיקום על פי הגרלה. במקרה של 3 זמנים זהים למקום ה-8, מסלולים 9 ו-0 יקבעו ע"י הגרלה.

 

SW 3.1.1.8  כשאין בריכה של עשרה (10) מסלולים, ייושם סעיף SW 3.2.3  .

 

SW 3.1.2   פרט למשחים של 50 מטר בבריכות 50 מטר, ההצבה למסלולים תהיה (מסלול 1 נמצא בצד הימני של הבריכה, (0 כאשר משתמשים בבריכה בעלת 10 מסלולים) כשמביטים בבריכה מצד הזינוק) ע"י מיקום השחיין או הקבוצה המהירים ביותר במסלול האמצעי בבריכה בה מספר בלתי זוגי של מסלולים, או במסלול 3 או 4 בהתאמה בבריכות בהן 6 או 8 מסלולים. בבריכה בעלת 10 מסלולים השחיין המהיר ימוקם במסלול  4. השחיין בעל הזמן השני בטיבו יוצב לשמאלו, ואחר כך לסירוגין ימין ומשמאל בהתאם לזמני הרשמתם. שחיינים שזמניהם זהים יוצבו במסלולים על פי הגרלה בהתאם לצורה הנזכרת לעיל.

 

SW 3.1.3   כאשר מתקיימים משחים של 50 מטר בבריכות 50 מטר, מותר לשחות, בכפוף להחלטת הוועדה המארגנת, מצד הזינוק הרגיל לצד הפניות או מצד הפניות לצד הזינוק, בתלוי בגורמים כגון: המצאות ציוד אוטומטי מתאים, מיקום המזניק וכו'. על הוועדה המארגנת להודיע לשחיינים עוד לפני תחילת התחרות על כיוון שחייתם. ללא קשר לכיוון בו יתקיים המשחה, יוצבו השחיינים באותם המסלולים בהם היו מוצבים אילו התחילו וסיימו בצד של הזינוק.

 

 

SW 3.2  משחי חצי גמר ומשחי גמר

 

SW 3.2.1  המקצים במקצי חצי הגמר יוצבו לפי סעיף  3.1.1.2SW  לעיל.

 

SW 3.2.2  כאשר אין צורך במשחים מוקדמים או מקצי חצי גמר, תתבצע ההצבה למסלולים לפי סעיף 3.1.2 SW . כאשר מתקיימים מקצי המוקדמות או חצאי הגמר תתבצע ההצבה למסלולים לפי סעיף 3.1.2 SW , אך תתבסס על הזמנים שהושגו באותם המשחים .

 

SW 3.2.3  במקרה שלשחיינים ששחו באותו המקצה או במקצים נפרדים נרשמו זמנים זהים עד לדיוק של 1/100 שניה למקום השמיני/עשירי או למקום השישה עשר/עשרים, תלוי בשימוש של 8 או 10 מסלולים יתקיים ביניהם משחה הכרעה לקביעת השחיין שיקודם למשחה הגמר המתאים.    משחה כזה ייערך לאחר שכל השחיינים המעורבים סיימו את המקצה שלהם בשעה שתוסכם בין הנהלת התחרות והצדדים המעורבים. משחה הכרעה נוסף יתקיים במקרה של זמנים זהים בשנית. באם נקבעו זמנים זהים למקום ה-1 וה-2 בעתודה יתקיים משחה הכרעה.

 

SW 3.2.4  כאשר שחיין אחד או יותר נמחק ממשחה חצי גמר או גמר, יקראו לשחייני העתודה לפי סדר דירוגם במוקדמות או בחצי הגמר. יש להציב מחדש משחה או משחים כאלה ויש לנפק דפים נספחים המפרטים את השינויים או ההחלפות, כמצויין בסעיף 3.1.2 SW.

 

3.2.5 SW  למשחי מוקדמות, חצאי גמר וגמר, שחיינים חייבים להתייצב לחדר הצבות הראשוני
לא יאוחר מ-20 דקות לפני תחילת המשחה שלהם. לאחר בדיקה, השחיינים יעברו לחדר
ההצבות הסופי.

 

SW 3.3  בתחרויות אחרות ניתן להשתמש בהגרלה להצבות למסלולים.

 

 

4  SW הזינוק

 

SW 4.1  הזינוק במשחי החופשי, החזה, הפרפר והמעורב אישי יהיה בקפיצת ראש. בהשמע השריקה הארוכה (2.1.5 SW) של השופט הראשי יעלו השחיינים לאדן הזינוק ויישארו שם. לפקודת המזניק "למקומות", הם יעברו מייד למצב זינוק כאשר לפחות רגל אחת בקדמת אדני הזינוק. למצב הידיים אין חשיבות. כשכל השחיינים יעמדו ללא נוע, ישמיע המזניק את אות הזינוק.

 

SW 4.2   הזינוק במשחי גב ושליחים מעורב יהיה מהמים. לשריקתו הארוכה הראשונה של השופט הראשי (2.1.5 SW) השחיינים ייכנסו מיידית למים. לשריקתו הארוכה השנייה של השופט הראשי יחזרו השחיינים ללא עיכוב בלתי הכרחי למצב זינוק (6.1 SW). כאשר כל השחיינים תפסו את עמדות הזינוק שלהם, המזניק ייתן את הפקודה "למקומות". כשכל השחיינים יעמדו ללא נוע, ישמיע המזניק את אות הזינוק.

 

SW 4.3  במשחקים אולימפיים, אליפויות עולם ואירועי פינ"א אחרים תינתן הפקודה למקומות בשפה האנגלית, והזינוק יהיה באמצעות רמקולים שיותקנו אחד בכל אדן זינוק.

 

SW 4.4  כל שחיין שיזנק לפני אות הזינוק ייפסל. באם נשמע אות הזינוק לפני שהוכרזה הפסילה, יימשך המשחה והשחיין או השחיינים ייפסלו עם סיום המשחה. אם הוכרז על פסילה לפני מתן אות הזינוק, האות לא יינתן, השחיינים הנותרים יוחזרו ויזנקו מחדש.

השופט יחזור על ההזנקה, כאשר הוא מתחיל בשריקה הארוכה (השנייה במשחי הגב) כפי שמצויין ב SW 2.1.5 .

 

 

5 SW  חופשי

 

  SW 5.1חופשי פירושו כי במשחה שהוגדר כך רשאי השחיין לשחות בכל סגנון, למעט במשחי מעורב אישי ושליחים מעורב, בהם חופשי פירושו כל סגנון פרט לגב, חזה או פרפר.

 

  SW 5.2חלק כלשהו של השחיין חייב לגעת בקיר בסיום כול בריכה ובסיום המשחה.

 

 SW 5.3חלק כלשהו של השחיין חייב לחצות את פני המים משך כל המשחה, אלא שיותר לשחיין להיות שרוי כולו מתחת למים במהלך הפנייה, וכן למרחק שלא יעלה על 15 מטרים אחרי הזינוק ואחרי כל פנייה. עד לנקודה זו חייב הראש לחצות את פני המים.

 

 

6 SW  גב

 

   SW 6.1לפני מתן אות הזינוק השחיינים יסתדרו במים כשפניהם לצד הזינוק, כששתי כפות ידיים אוחזות בידיות הזינוק. עמידה על המרזב או בתוכו, או כפיפת אצבעות הרגליים על שפת המרזב אסורות. בעת שמשתמשים בהתקן הזינוק לגב, בעת הזינוק חייבות בהונות שתי הרגליים להיות במגע עם קיר הברכה או פני לוח המגע.  כפיפת אצבעות הרגליים הבהונות על חלקו העליון של לוח המגע אסורה.

 

    SW 6.2 בעת שמשתמשים בהתקן הזינוק לגב, כל מפקח פניות בצד הזינוק ימקם את ההתקן לפני הזינוק ויסיר אותו אחרי הזינוק.

 

 

    SW 6.3בהינתן אות הזינוק ולאחר הפניה השחיין ידחף וישחה על גבו משך כל המשחה פרט בעת ביצוע פנייה כמתואר בסעיף 6.5   SWשלהלן. התנוחה הרגילה על הגב יכולה לכלול תנועת גלגול של הגוף עד, אך לא כולל, 90 מעלות מהאופקי. אין חשיבות לתנוחת הראש.

 

   SW 6.4חלק כלשהו של השחיין חייב לחצות את פני המים משך כל המשחה, אלא שיותר לשחיין להיות שרוי כולו מתחת לפני המים במהלך הפנייה, וכן למרחק שלא יעלה על 15 מטרים אחרי הזינוק ואחרי כל פנייה. עד לנקודה זו חייב הראש לחצות את פני המים.

 

 

   SW 6.5בעת ביצוע הפנייה חייב להיווצר מגע בין הקיר שבמסלולו לבין חלק כלשהו מגוף השחיין. במהלך הפנייה מותר להפוך את הכתפיים מעבר לאנך אל החזה כשלאחר ההיפוך יש לבצע מיידית  תנועת זרוע מתמשכת או מיידית תנועה בו זמנית מתמשכת של שתי הזרועות לצורך התחלת הפנייה. חובה על השחיין לחזור לתנוחה על גבו עם עזיבת הקיר.

 

  SW 6.6בסיום המשחה חייב השחיין לגעת בקיר שבמסלולו בהיותו נתון על גבו.

 

 

7 SW  חזה

 

SW 7.1  אחרי הזינוק ואחרי כל פניה, השחיין יכול לעשות תנועת ידיים אחת לאחור עד הרגליים, כשבמהלכה השחיין יכול לשהות מתחת למים. בכל עת לפני בעיטת החזה הראשונה אחר הזינוק ואחר כל פניה, מותרת בעיטת פרפר אחת.

 

   SW 7.2מתחילת תנועת הזרועות הראשונה לאחר הזינוק ולאחר כל פניה, תנוחת הגוף תהיה על החזה. אסור להתגלגל על הגב בכל עת להוציא בפניה אחרי הנגיעה בקיר, מותר לפנות בכל צורה כל עוד הגוף נמצא על החזה בעת עזיבת הקיר. מהזינוק ובמהלך המשחה מחזור התנועות חייב להיות של תנועת זרועות אחת ובעיטת רגליים אחת, בסדר זה. כל תנועות הידיים צריכות להיות בו זמנית ובאותו מישור אופקי ללא תנועה לסרוגין.

 

SW 7.3  הידיים תידחפנה לפנים יחדיו מהחזה מתחת או מעל פני המים. המרפקים חייבים להימצא מתחת למים למעט בתנועה האחרונה לפני הפנייה, במהלך הפנייה ובתנועה האחרונה בסיום המשחה. הידיים תובאנה לאחור מתחת או מעל פני המים. הידיים לא תובאנה לאחור מעבר לקו המותניים, למעט בתנועה הראשונה לאחר הזינוק ואחרי כל פנייה.

 

SW 7.4  במהלך כל מחזור שלם, חלק כלשהו מראשו של השחיין ייחצה את פני המים. על הראש לחצות את פני המים לפני הפניית הידיים כלפי פנים בחלק הרחב ביותר של התנועה השניה. כל תנועות הרגליים תהיינה בו זמנית ובאותו מישור אופקי, ללא תנועות לסירוגין.

 

SW 7.5  כפות הרגליים חייבות להיות מופנות כלפי חוץ בשלב הדחיפה של הבעיטה. תנועות לסירוגין

או חבטות פרפר כלפי מטה אינן מותרות למעט כרשום ב-  SW 7.1. שבירת פני המים בכפות הרגליים מותרת אלא אם תלווה בבעיטת פרפר כלפי מטה.

 

SW 7.6  בכל פנייה ובסיום המשחה תתבצע הנגיעה בשתי הידיים מופרדות בו זמנית, בגובה פני המים, מעל או מתחת  פני המים. בתנועה האחרונה לפני פניה ובסיום, מותרת תנועת ידיים נוספת שאינה מלווה בבעיטת חזה. מותר לראש להיות שקוע לאחר משיכת הידיים האחרונה שלפני הנגיעה, בתנאי שישבור את פני המים בנקודה כלשהי במהלך מחזור התנועות השלם או החלקי שלפני הנגיעה.

 

 

 

 

 

 

 

 

8 SW  פרפר

 

SW 8.1  מתחילת תנועת הזרועות הראשונה אחרי הזינוק ולאחר כל פנייה, הגוף יהיה על החזה. מותרת תנועת רגליים תת-מימית על הצד. אסור להתגלגל על הגב בכל עת, להוציא בפניה אחר הנגיעה בקיר, מותר לפנות בכל צורה כל עוד הגוף נמצא על החזה בעת עזיבת הקיר.

 

SW 8.2  במהלך כל המשחה, שתי הזרועות תובאנה לפנים בו זמנית מעל המים ותעבורנה לאחור בו זמנית, מתחת למים בכפוף לסעיף 8.5 SW.

 

SW 8.3   כל התנועות של הרגליים מעלה ומטה תבוצענה בו זמנית. הרגליים או כפות הרגליים אינן חייבות להיות באותו מפלס, אך כל תנועה לסירוגין אסורה. חל איסור על תנועת רגליים חזה.

 

SW 8.4   בכל פנייה ובסיום המשחה תתבצע הנגיעה עם שתי ידיים מופרדות ובו זמנית, בגובה פני המים, מעליהם או מתחתיהם.

 

SW 8.5  בזינוק ובפניות רשאי השחיין לבצע בעיטת רגליים אחת או יותר ומשיכת זרועות אחת מתחת למים, החייבת להביא אותו אל פני המים. יותר לשחיין להיות שרוי כלו מתחת לפני המים למרחק שלא יעלה על 15 מטרים אחרי הזינוק ואחרי כל פנייה. עד לנקודה זו חייב הראש לחצות את פני המים. השחיין חייב להישאר על פני המים עד לפנייה הבאה או עד לסיום.

 

 

 

9 SW   משחה המעורב

 

 

SW 9.1  במשחי מעורב אישי, השחיין ישחה את ארבעת סגנונות השחייה בסדר הבא: פרפר, גב, חזה וחופשי. כל אחד מהסגנונות חייב להיות רבע (1/4) מהמרחק.

 

SW 9.2  במשחי שליחים מעורב, שחיינים ישחו את ארבעת סגנונות השחייה בסדר הבא: גב, חזה, פרפר וחופשי.

 

SW 9.3  יש לסיים כול קטע בהתאם לחוק המתייחס לסגנון המתאים.

 

 

 10  SW המשחה

 

SW 10.1  בכל המשחים האישיים תהיה הפרדה בין המינים על ידי מיקצים נפרדים.

 

SW 10.2  שחיין השוחה כבודד במשחה ישלים את כל המרחק על מנת שמשחה שלו יוכר.

 

SW 10.3  השחיין חייב להישאר ולסיים את המישחה במסלול בו זינק.

 

  SW 10.4בכל המשחים, ייצור השחיין בעת הפנייה מגע גופני עם קצה הבריכה או בסיום המסלול. הפנייה חייבת  להיעשות מהקיר, ואסור לפסוע או לצעוד בקרקעית הבריכה.

 

 SW 10.5עמידה על קרקעית במשחי החופשי או במהלך החלק החופשי במשחי המעורב לא תפסול את השחיין, אולם ההליכה אסורה.

 

SW 10.6  משיכה בחבל המסלול אסורה.

 

SW 10.7  הפרעה לשחיין אחר ע"י חציית מסלולו או בכל התערבות אחרת תפסול את הפוגע. אם העבירה מכוונת, יידווח השופט הראשי על כל פרטי המקרה לאיגוד המארגן את התחרות ולאיגוד האם של השחיין הפוגע.

 

SW 10.8  לא יותר לשום שחיין להשתמש בכל פריט או חליפת שחייה, העשויים לסייע למהירותו, ציפתו או לסיבולת שלו במהלך התחרות (כגון כפפות  קרומיות, סנפיריםPOWER BAND גומיות כוח או צמידי אנרגיה), חומרי הדבקה וכו')). מותר להרכיב משקפי שחייה. אסור כל סוג של  TAPE (מדבקה/חבישה)  על הגוף, אלא אם כן אושר על ידי ועדת  רפואת הספורט של פינ"א.

 

SW 10.9  כל שחיין שאינו רשום למשחה, הנכנס למים בעת שמתקיים משחה ולפני שכול השחיינים בו סיימו את שחייתם, ייפסל מהמשחה הבא אליו הוא רשום בתחרות.

 

SW 10.10  בכל קבוצת שליחים יהיו ארבעה שחיינים. מותר לקבוצת שליחים מעורבת לשחות.

 

קבוצות שליחים מעורבות מחייבות הרכב של שני (2) גברים ושתי (2) נשים. זמני ביניים שימדדו במשחים אלו לא יוכרו כשיאים ו/או כזמני כניסה.

 

SW 10.11  במשחי השליחים תיפסל קבוצה אליה משתייך שחיין שכפות רגליו מנתקות מגע עם אדן הזינוק לפני שקודמו בקבוצה נגע בקיר.

 

SW 10.12  כל קבוצת שליחים תיפסל ממשחה אם חבר בקבוצה, פרט לשחיין האמור לשחות את אותו הקטע, יכנס למים במהלך המשחה, לפני שכל המתחרים מכל הקבוצות סיימו את המשחה.

 

SW 10.13  חובה לנקוב בשמות חברי קבוצת השליחים לפי סדר שחייתם לפני המשחה. כל חבר בקבוצת שליחים יכול להשתתף במשחה פעם אחת בלבד. ניתן לשנות הרכב קבוצת שליחים בין מקצי המוקדמות לגמר, בתנאי שהקבוצה תורכב מתוך רשימת השחיינים שהוגשה כהלכה ע"י האגודה לאותו משחה. שחייה שלא לפי הסדר הרשום תגרור פסילה. חילופים יכולים להיעשות רק במקרה חירום רפואי מתועד.

 

SW 10.14  על כל שחיין שסיים את משחהו, או את קטע המרחק שלו במשחה שליחים, לצאת מהבריכה בהקדם האפשרי מבלי להפריע לאף שחיין אחר שעדיין לא סיים את המשחה. אי ביצוע האמור יפסול את השחיין שביצע את העבירה או את קבוצת השליחים שלו.

 

SW 10.15  באם תסכן עבירה את סיכויי הצלחתו של שחיין, תהיה לשופט הראשי הסמכות לאפשר לו להתחרות במקצה הבא או, אם העבירה תהיה במשחה גמר או במקצה האחרון, יותר לו להורות על קיום משחה חוזר.

 

SW 10.16  לא תותר כל משיכה ואין להשתמש בשום מתקן או לאמץ כל תוכנית שזו השפעתם.

 

 

11 SW   מדידת זמן

 

 

SW 11.1  הפעלת ציוד המדידה האוטומטי תהיה תחת פיקוחם של בעלי תפקידים ממונים. הזמנים שירשמו ע"י הציוד האוטומטי ישמשו לקביעת המנצח, כל המיקומים והזמן שנקבע לכל מסלול. הזמנים והמיקום שנקבעו בדרך זו יהיו עדיפים על החלטותיהם של מודדי זמן. במקרה של קריסת הציוד האוטומטי, או שהובהר למעלה מכל ספק שחלה תקלה בציוד, או ששחיין לא הפעיל את הציוד, רישומי מודדי הזמן יהיו רשמיים (ראה 13.3 SW).

 

SW 11.2  בעת שימוש בציוד אוטומטי יירשמו התוצאות רק עד לדיוק של 1/100 שנייה. כאשר זמינה מדידה ל-1/1000 שנייה, הספרה השלישית לא תירשם ולא תיחשב לצורך קביעת זמן או מיקום. במקרה של זמנים זהים, יזכו כל השחיינים שקבעו זמן זהה ב-1/100 שנייה באותו המיקום. זמנים המוצגים על לוח התוצאות האלקטרוני יראו תוצאות עד לדיוק שח 1/100 שנייה בלבד.

 

SW 11.3  כל אמצעי מדידה שמופסק ע"י בעל תפקיד רשמי ייחשב לשעון. זמנים ידניים כאלה ימדדו בידי שלושה מודדי זמן שמונו ע"י האיגוד באותו מדינה או אושרו על ידו. כל השעונים יאושרו כמדויקים לשביעות רצונו של הגוף המנהל הנוגע בדבר. מדידת זמן ידנית תרשם עד לדיוק של 1/100 שנייה. במקום בו אין ציוד אוטומטי בשימוש, יקבעו הזמנים הידניים הרשמיים כדלהלן:

 

SW 11.3.1     אם שניים (2) שלושת השעונים מראים את אותו הזמן והשלישי שונה, יהיו שני הזמנים הזהים הזמן הרשמי.
     

SW 11.3.2    אם שלושת השעונים (3) מראים זמנים שונים, זמנו של השעון המראה את הזמן האמצעי ייקבע כזמן הרשמי.

 

SW 11.3.3      אם רק שניים (2) מתוך שלושת (3) השעונים פועלים, הזמן הממוצע ייקבע כזמן הרשמי.

 

SW 11.4  פסילת שחיין במהלך משחה או בעקבותיו תירשם בתוצאות הרשמיות, אך לא יירשם ולא יוכרז זמנו או מיקומו.

 

SW 11.5  במקרה של פסילת שליחים, התוצאות הרשמיות של זמני הביניים עד לפסילה יירשמו       חוקיים.

 

SW 11.6  כל זמני הביניים ל-50 ול-100 מטר של השחיין הפותח במשחה שליחים ימדדו ויפורסמו בתוצאות הרשמיות.

 

 

12 SW   שיאי עולם

 

 

SW 12.1       לצורך שיא עולם ושיא עולם לנוער בבריכות של 50 מטר, יוכרו המרחקים והסגנונות הבאים עבור שני המינים:            

חופשי 50, 100, 200, 400, 800 ו-1500 מטרים

גב 50, 100 ו-200 מטרים

חזה 50, 100 ו-200 מטרים

פרפר 50, 100 ו-200 מטרים

מעורב אישי 200 ו-400 מטרים

שליחים חופשי 4X100 ו-4X200 מטרים

שליחים מעורב 4X100 מטרים

שליחים מעורבים 4x100 מ' חופשי ו- 4x 100 מ'  מעורב

 

SW 12.2  לצורך שיא עולם ושיא עולם לנוער בבריכות של 25 מטר, יוכרו המרחקים והסגנונות הבאים עבור שני המינים:                  

חופשי 50, 100, 200, 400, 800 ו-1500 מטרים

גב 50, 100 ו-200 מטרים

חזה 50, 100 ו-200 מטרים

פרפר 50, 100 ו-200 מטרים

מעורב אישי 100, 200 ו-400 מטרים

שליחים חופשי 4x50, 4X100 ו-4X200 מטרים

שליחים מעורב 4x50, 4X100 מטרים

שליחים מעורבים 4x50 מ' חופשי ו- 4x 50 מ' מעורב

 

הערה: שיאי עולם לנוער במשחים בבריכת 25מ' יוכרו אחרי 1 ינואר 2015

 

SW 12.3 קבוצות הגיל לשיאי עולם לנוער הינם אותם קבוצות גיל כמו באליפויות עולם לנוער של פינ"א.

 

SW 12.4חברי קבוצות שליחים חייבים להשתייך לאותו לאום.

 

SW 12.5       כל השיאים חייבים להיקבע בתחרות ללא יתרונות או במשחה יחיד כנגד הזמן, שייערך בפומבי ושיוכרז פומבית באמצעות מודעה לפחות שלושה (3) ימים לפני הניסיון לשבירת השיא. במקרה של משחה יחיד נגד הזמן שאושר ע"י מדינה חברה, כמבחן זמן במהלך תחרות, הכרזה פומבית לפחות שלושה (3) ימים לפני הניסיון לשבירת השיא אינה נחוצה.

 

SW 12.6       אורכו של כל מסלול בבריכה חייב להיות מאושר באמצעות מודד או בעל תפקיד אחר שהוכשר לכך, שמונה ע"י האיגוד במדינה בה נמצאת הבריכה או אושר על ידו.

 

SW 12.7     במקום שמשתמשים במחיצה ניידת יש לאשר מדידה של כל מסלול בסיום ההצגה בה הזמן הושג.

 

SW 12.8    שיאי עולם יאושרו רק כאשר הזמנים מדווחים באמצעות ציוד מדידה אוטומטי, או ציוד מדידה אוטומטי למחצה במקרה של תקלה בפעולת מערכת ציוד המדידה האוטומטי.

 

SW 12.9   שיאי עולם יכולים להקבע אך ורק על ידי שחיין הלובש בגד-ים מאושר על-ידי פינ"א.

 

SW12.10   זמנים זהים עד לדיוק של 1/100 שנייה יוכרו כשיאים זהים ושחיינים שהשיגו את אותם זמנים זהים ייקראו "מחזיקים מאוחדים". ניתן לבקש הכרה בשיא עולם רק לזמנו של מנצח בתחרות. במקרה של שיוויון במשחה בו נקבע שיא, כול השחיין  שהשיג זמן זהה ייחשב למנצח.

 

SW12.11  שיאי עולם יכולים להקבע רק במים מתוקים. שיאי עולם לא יוכרו אם נעשו במי-ים או מי אוקיינוס

 

SW12.12  השחיין הראשון במשחה שליחים, להוציא שליחים מעורבים, רשאי לבקש הכרה בשיא עולמי.

באם ישלים השחיין הראשון בקבוצת שליחים את המרחק שלו בזמן שיא בהתאם לדרישות תת פרק זה,

הישגו לא יבוטל על ידי כל פסילה של קבוצתו שארעה בעוון עבירה שבוצעה לאחר שסיים את המרחק שלו.

 

SW 12.13  שחיין במשחה אישי רשאי לבקש הכרה בשיא עולמי במרחק ביניים אם הוא, או מאמנו ו\או מנהלו ביקשו במפורש מהשופט הראשי שהישגו יימדד במיוחד או אם הזמן במרחק הביניים נרשם באמצעות ציוד מדידה אוטומטי. שחיין כזה חייב לסיים את המרחק המתוכנן של המשחה על מנת לבקש את השיא במרחק הביניים.

 

SW 12.14  בקשות להכרה בשיאים עולמיים חייבות להירשם על גבי טפסים רשמיים של פינ"א באמצעות הרשות האחראית לארגון או הוועדה המארגנת של התחרות ובחתימת נציג מוסמך של האיגוד בארצו של השחיין, ובתנאי שקויימו כל התקנות לשביעות רצונו כולל אישור בדיקת סמים שלילי (5.3.2 SW ). טופס הבקשה יועבר למזכיר הכבוד של פינ"א בתוך ארבעה עשר (14) יום לאחר ההישג.

 

SW 12.15   טענה להשגת שיא עולמי תדווח, ראשית, באמצעות מברק, טלטקס או פקסימיליה למזכיר הכבוד של פינ"א בתוך שבעה (7) ימים מההישג.

 

SW 12.16  האיגוד במדינת השחיין ידווח על ההישג באמצעות מכתב למזכיר הכבוד של פינ"א לידיעתו ולטיפולו, במקרה הצורך, על מנת להבטיח שהבקשה הרשמית הוגשה כראוי ע"י הרשות המתאימה.

 

SW 12.17  עם קבלת טופס הבקשה הרשמי, ואחרי ששוכנע  שהמידע בטופס, כולל אישור בדיקת סמים שלילי, מדוייק, יכריז מזכיר הכבוד של פינ"א על השיא העולמי החדש, ידאג לפרסום מידע זה, וידאג שתעודות יונפקו לאותם אנשים שבקשותיהם אושרו.

 

SW 12.18  כל השיאים שהושגו במהלך המשחקים האולימפיים, אליפויות העולם וגביעי העולם יאושרו

אוטומטית.

SW 12.19  באם לא פעלו לפי הנהלים בסעיף 12.13SW יכול האיגוד בארצו של השחיין להגיש בקשה להכרה בשיא למרות אי שלמות הדיווח. לאחר בדיקה מתאימה רשאי מזכיר הכבוד של פינ"א לאשר שיא כזה באם הטענה נמצאה כנכונה.

 

SW 12.20  אם הבקשה להכרה בשיא התקבלה ע"י פינ"א, תעודה החתומה ע"י נשיא פינ"א ומזכיר הכבוד שלה תועבר ע"י מזכיר הכבוד לאיגוד במדינת השחיין לצורך הענקה לשחיין כהכרה בהישגו. תעודת שיא עולמי חמישית תונפק לכל האיגודים שקבוצות השליחים שלהם קבעו שיא עולמי. תעודה זו תישמר באיגוד.

 

12.21 מעת לעת רשאית פינ"א להוסיף אירועים/משחים חדשים בהם יכולים שחיינים לקבוע שיא עולם או שיא עולם לנוער.  לכל אירוע/משחה תציב פינ"א זמני מטרה. אם שחיין משיג זמן טוב יותר מזמן המטרה, יחשב הזמן הנמדד כשיא עולם או שיא עולם לנוער, באם התמלאו כל הדרישות ב- 12 SW .

 

 

SW 13   נוהל מדידה אוטומטית

 

SW 13.1       כאשר ציוד מדידה אוטומטי (ראה  4 FR) נמצא בשימוש בתחרות כלשהי, למיקום ולזמנים שנקבעו באמצעותו ולהחלפות השליחים שנפסקו בידי ציוד כזה תהיה עדיפות על פני מודדי הזמן.

 

SW 13.2       במקרה שהציוד האוטומטי לא הצליח לרשום את מיקומו ו/או זמנו של שחיין אחד או יותר במשחה נתון:

 

SW 13.2.1            יירשמו כל הזמנים והמיקומים הזמינים בציוד האוטומטי.

 

SW 13.2.2 יירשמו כל הזמנים והמיקומים הידניים של בני אנוש.

 

SW 13.2.3  המיקום הרשמי ייקבע כדלקמן:

 

SW 13.2.3.1            חייב להישמר מיקומו היחסי של שחיין אשר גם זמנו וגם מיקומו נקבע ע"י הציוד האוטומטי בהשוואה לשחיינים האחרים שזמנם ומיקומם נקבע ע"י הציוד האוטומטי באותו המשחה.

 

SW 13.2.3.2            שחיין שמיקומו לא נקבע ע"י הציוד האוטומטי אבל יש לו זמן מן הציוד האוטומטי –ייקבע מיקומו היחסי באמצעות השוואת זמנו מן הציוד האוטומטי לזמניהם מן הציוד האוטומטי של השחיינים האחרים.

 

SW 13.2.3.3  שחיין שאין לו לא מיקום לפי ציוד אוטומטי ולא זמן לפי ציוד אוטומטי, יקבע מיקומו היחסי לפי הזמן שנרשם ע"י הציוד האוטומטי למחצה או באמצעות שלושה שעונים דיגיטליים.

 

SW 13.3  הזמן הרשמי ייקבע כדלקמן:

 

SW 13.3.1         הזמן הרשמי לכל השחיינים שלהם זמן מהציוד האוטומטי, יהיה זמן זה.

SW 13.3.2          הזמן הרשמי לכל השחיינים אשר לא נקבע להם זמן ע"י הציוד האוטומטי יהיה הזמן              

               שנמדד ידנית בשלושה שעונים דיגיטליים או הזמן מהציוד האוטומטי למחצה.
          

SW 13.4   על מנת לקבוע את סדר הסיום היחסי למקצים מוקדמים של משחה, יש לפעול כדלקמן:

 

SW 13.4.1     הסדר היחסי של כל השחיינים ייקבע באמצעות השוואת זמניהם הרשמיים.

 

SW 13.4.2     באם לשחיין כלשהו יש זמן רשמי זהה לזמן של שחיין אחד או יותר, מיקומם

    במשחה של כל השחיינים שלהם אותו הזמן יהיה זהה.

 

חוקי גילאים בשחייה

 

SWAG 1     איגודים רשאים לאמץ חוקי גילאים משלהם, תוך הסתמכות על החוקים הטכניים של פינ"א.