תקנות כלליות

הוראות נוהל בהעדר הסכמה, תחרויות מוקדמות, תחרות רשמית, קוד אתי

10/01/2012 13:57

מעודכן עפ"י החלטת הנהלה מיום 12.10.2010

תקנות כלליות לאליפויות ואירועי איגוד השחייה

 

פרק א'


1. הגדרות

אליפויות- תחרות שחייה שנקבעה ע"י איגוד השחייה בישראל (להלן "איגוד") לקביעת אלופי המדינה לקבוצות גיל או לבוגרים במישחים שנקבעו לכך.
תחרות - אליפות ואירוע.
אגודה - אגודת ספורט הרשומה באיגוד ורשמה שחיינים לאיגוד השחייה.
שחיין - ספורטאי הרשום במשרדי האיגוד והוצא לו כרטיס מתחרה זמני או קבוע.
מאמן - אדם שאגודתו הודיעה לאיגוד, בטופס רשמי שלה, כי הוא פועל במסגרתה ואושר ו/או הוסמך כמאמן ע"י בי"ס למאמנים ומדריכים במכון-וינגייט.
מייצג - פעיל שאגודתו הודיעה לאיגוד, בטופס רשמי שלה, כי הוא מייצג אותה בתחרויות.
הצגה - חלק מתחרות.

* בכל מקום בתקנון זה, ובכל מסמך שיפורסם ע"י האיגוד, האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, ובכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים.

2. תחולה

תקנון זה יחול על כל תחרויות השחייה בישראל, ויבוא בנוסף להוראות מיוחדות, אם תוצאנה, לגבי תחרות מסויימת.

3. תקנון פ.י.נ.א.

כל תחרות תהיה כפופה לחוקת פ.י.נ.א ולתקנון זה. כל מקרה חריג שלא יוסדר בתקנון זה, או בהוראות מיוחדות לתחרות מסויימת, יוכרע בלעדית ע"י הנהלת התחרות בצירוף יו"ר האיגוד ו/או בא כוחו.

 

פרק ב'

 

הרשמה לתחרויות

1. ההרשמה תעשה אך ורק על כרטיסי הרשמה תיקניים של האיגוד, אלא אם נקבע אחרת, בהוראות מיוחדות לגבי תחרות מסויימת. לכרטיסי ההרשמה יצורף דף ריכוז - בו יפורטו שמות השחיינים שישתתפו במישחים השונים.
במקרה של הרשמה בדף ריכוז, יש לצרף תשלום של דמי הרשמה אשר יקבע מעת לעת. אין תוקף להרשמה ללא התשלום.
שחיין שלא יהיה רשום כחוק באיגוד, הרשמתו לתחרויות לא תתקבל. תוצאות שחיינים אשר אינם רשומים באיגוד לא תוכרנה, גם אם הם נטלו חלק בתחרויות המוקדמות באיזורים.

2. ההרשמה לתחרות תסגר, לגבי כל תחרות, במועד שנקבע ע"י האיגוד בהודעה מיוחדת. אלא אם:

שחיין שלא נרשם בזמן לתחרות, אגודתו תוכל לרשום אותו עד מועד הפצת חוברת השיבוצים, אבל יחול עליה על כל הרשמה בודדת, ליחיד ולשליחים, קנס פיגורים כפי שיקבע מעת לעת. זאת בנוסף לדמי-ההרשמה שיהיו נהוגים בעת הרישום.

3. כל אגודה תודיעה, בדף הריכוז הנ"ל, מי מורשה מטעמה לפנות למזכירות ו/או להנהלת התחרות.

4. למען הסר ספק, מודגש כי כרטיס הרשמה, או דף ריכוז שלא יוגשו לפי הנדרש, יפסלו והשחיין או אגודתו לא יורשו להשתתף, פרט למיקרים המוזכרים בפרק זה בסעיפים 2 א' ו-2 ב'.

5. בתחרויות בהן נדרש להרשמה זמן מינימום, תלקח בחשבון תוצאה שהושגה במועד שיקבע בתקנון המיוחד המתייחס לאותה התחרות, ונמסרה על-כך הודעה מיוחדת. כהוכחת זמן מינימום תתקבל רק תוצאה שהושגה בתחרות רשמית, ואשר דיווח על קיומה הוגש מראש.

 

פרק ג'

 

רשימת נרשמים, שיבוץ שחיינים ומחיקות

1. מזכירות האיגוד תכין ותפרסם את רשימת הנרשמים לכל משחה בתחרות, לא יאוחר משבוע ימים לפני התחרות. הרשימה תפורסם כך, שהשחיין עם זמן ההרשמה הטוב ביותר ירשם ראשון ואחריו יתר השחיינים, לפי דרוג זמני ההרשמה.

2. על כל אגודה חלה חובת בדיקת רשימת הנרשמים. לגבי טעויות ברשימה תתקבלנה השגות עד יומיים (48 שעות) לפני תחילת התחרות הרשמית, אלא אם פורסם מועד מסויים אחר בתקנון המיוחד של התחרות.

3. שיבוץ שחיינים למיקצים ולמסלולים יערך לאחר תום זמן המחיקות לכל הצגה של תחרות, כפי שהוכרז מראש בתקנון המיוחד של התחרות.

4. בתחרות בה נערכים מישחים מוקדמים, תהיה המחיקה ממישחי הגמר לא יאוחר מ-15 דקות מההודעה על רשימת השחיינים שעלו למישחי הגמר (גמר א' וגמר ב').

5. במקרה של מחיקות ממישחי גמר ב', משחה זה יתקיים בהשתתפות של לא פחות מ-3 שחיינים.

6. א) שחיין אשר לא התייצב למשחה, לא יורשה להשתתף ביתר המישחים הכלולים באותה הצגה, האישיים והשליחים כאחד.

ב) באם היתה אי-התייצבות של שחיין במשחה האחרון של ההצגה, לא יורשה להשתתף במישחי ההצגה הבאה.

ג) במקרה של אי-התייצבות ביום האחרון של התחרות, לא יורשה השחיין להשתתף במישחי ההצגה הראשונה בתחרות הראשונה שלאחר התחרות בה בוצעה אי-ההתייצבות.

ד) בכל מקרה של מחיקה ואי-התייצבות, יחול על האגודה הנוגעת בדבר, תקנון התשלומים (ראה ערך "תקנון התשלומים").

 

פרק ד'

 

מישחים מוקדמים

פרק זה תקף רק בתחרויות בהן נקבע על קיום מישחים מוקדמים.

1. לאחר השלמת המחיקות תקבע הנהלת התחרות, לגבי כל משחה, את מספר המיקצים וסדר השחיינים במסלולים בכל מקצה - לפי חוקת פ.י.נ.א.

2. מישחים מוקדמים יתקיימו בכל מספר שחיינים שנרשמו למשחה. להנהלת התחרות רשות לקבוע גמר ישיר במשחה מסויים וכן לקבוע מקצה מאוחד של קבוצות גיל שונות.

3. לא יעלה שחיין למשחה גמר א' ו/או גמר ב' אם לא השיג במשחה המוקדם את זמן המינימום הנדרש לכניסה לתחרות.

4. מבנהו של כל משחה ומקצה מבוסס על תקנון פ.י.נ.א.

פרק ה' (אושר בהנהלה 12.10.10)

מישחי שליחים

1. כל אגודה תמסור למזכירות התחרות רשימה של שחיינים, ולא יותר מ-6 שמות ממוספרים לפי סדר, שישחו במשחה השליחים. רשימה זו תוגש לא יאוחר משעה אחת לפני תחילת ההצגה בה מתקיימים מישחי השליחים של התחרות.

2. שינויים ברשימה שהוגשה, כאמור בסעיף 1 לעיל, ימסרו למזכירות התחרות לא יאוחר משעה לפני תחילת המשחה, עפ"י לוח הזמנים שפורסם ע"י מזכירות התחרות.

3. לא הוגשה רשימה חדשה, כאמור בסעיף 2 לעיל, ישחו 4 השחיינים הראשונים, עפ"י סדר הופעתם, בהתאם לרשימה המקורית, כאמור בסעיף 1 לעיל.

4. קבוצה שלא תמסור רשימה כנדרש לעיל, לא תורשה לשחות ו/או תפסל.

5. קבוצה ששחייניה לא שחו לפי הסדר שנרשם ברשימה, כאמור בפרק זה בסעיף 2, תפסל.

6. אי-התייצבות קבוצת שליחים של אגודה תמנע השתתפות אותה אגודה במשחה השליחים הבא שלאחר-מכן, באותה קבוצת גיל ומין.

 


פרק ו' (אושר בהנהלה 12.10.10)

 

ערעורים

1. ערעור על החלטה כלשהיא, במהלך התחרות, יוגש למזכירות התחרות לא יאוחר מ-15 דקות לאחר שנמסרה לנציג האגודה.

2. ערעור יוגש על טופס ערעור רשמי של האיגוד, בצירוף תשלום במזומן להנהלת התחרות. גובה התשלום יקבע מעת לעת, בהוראות המיוחדות לגבי אותה התחרות (ראה "תקנון התשלומים").

3. במידה והערעור יתקבל, יוחזר התשלום ששולם עבור טופס הערעור.

4. בכל תחרות תהיה ועדת ערעורים שתבחר לצרכי אותה תחרות ותדון בכל ערעור שיוגש.

5. ועדת הערעורים תורכב מחבר הנהלת האיגוד, מנהל התחרות ומי שמונה לכך ע"י הנהלת האיגוד. באם ההחלטה עליה מערערים היא החלטה של אחד מחברי הועדה, לא ישתתף אותו החבר בדיון על הערעור והועדה תקבל החלטה בהשתתפות 2 חברים בלבד. לא יכהן בועדת הערעורים חבר המשמש בתחרות בתפקיד שיפוטי.

6. לא ישמעו ערעורים לגבי קביעת עובדות הקשורות בעבירת מיקום או שיפוט.

 

פרק ז'

 

שיאי ישראל

1. שיא ישראלי לבריכות ארוכות יחשב רק אם הושג בבריכה שאורכה 50 מטר, ואשר אושרה ע"י האיגוד, ובתנאי שתוצאת השיא נמדדה במערכת מדידת זמן אוטומטית-חשמלית. שיאי גילאים יאושרו ע"י 3 שופטים.

2. שיא יוכר ע"י האיגוד לאחר שיועבר אליו טופס קביעת שיא החתום ע"י מנהל התחרות, אליו צורף סרט הפלט של מערכת מדידת הזמן האוטומטית-חשמלית.

3. שיא ישראלי לבריכות קצרות לקבוצות גיל יאושר רק בבריכות 25 מטר, כאשר התוצאה נמדדת במערכת מדידת זמן אוטומטית-חשמלית, או ע"י שלושה שופטים אשר כ"א מהם מדד זמן ידני במסלול בו שחה השחיין.
שיא ישראלי לבוגרים לבריכות 25 מטר יוכר רק במדידה אוטומטית-חשמלית.

4. במדידה ידנית תאושר תוצאה שנמדדה ע"י סוג אחד של שעונים ו/או לחצנים.

 


פרק ח'

 

שונות

1. הנהלת התחרות תכלול את יו"ר האיגוד, או נציג אחר מטעמו, מנהל תחרות ושופט ראשי.

2. ועדת הארגון שליד הנהלת האיגוד תקבע לכל תחרות את בעלי התפקידים המרכזיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. השתתפות בתחרויות תותר רק לשחיינים, כמצויין בהוראות תקנון זה, אלא אם נקבע אחרת.

4. שינוי שם אגודה, מכל סוג שהוא, יעשה באישור הנהלת האיגוד.

5. אגודה, המבקשת לשנות את שמה, תגיש מכתב בקשה למזכירות האיגוד, בצירוף החלטת האסיפה הכללית של העמותה, בצירוף תקנון העמותה ובצירוף אגרת בקשה בשיעור שיקבע, מעת לעת, ע"י ועדת הכספים של האיגוד.

6. על האגודה יהיה להמציא אישורים מהגורמים המרכיבים את השם הישן לשינוי בצירוף אישורים גם מהגורמים המופיעים בשם המבוקש החדש.

 


פרק ט'

 

רישום שחיינים

1. הרשמה

א) כל אגודה חייבת לרשום את שחייניה באיגוד, מדי שנה בשנה, עד למועד שנקבע ע"י הנהלת האיגוד. שחיין שאינו רשום, לא יהיה רשאי להשתתף בכל תחרות המאורגנת ע"י האיגוד באופן ישיר או בפיקוחו. הגבלת זמן ההרשמה לא תחול על שחיינים חדשים - שחיינים שטרם שחו באגודה כלשהי בארץ ובחו"ל ועולים חדשים עפ"י חוק השבות. כל טופס הרשמה של שחיין עד גיל 18 חייב לשאת, בצד חתימת השחיין את חתימת אחד מהוריו.

ב) כספורטאי באיגוד רשאי להרשם כל אדם בעל אזרחות ישראלית. בכל מקרה חריג יועבר הנושא להחלטת ההנהלה.

ג) לפני כל תחרות תערך בקורת באם כל השחיינים שנרשמו לתחרות רשומים באיגוד.

ד) שחיין שכרטיסו לא חודש, או שלא השתתף במשך שנה בכל תחרות שתוצאותיה נשלחו, בהתאם לתקנון, למשרדי האיגוד, ימחק מרשימת השחיינים הרשומים באיגוד. זאת, חוץ משחיינים שיצאו את הארץ לשליחות או לימודים, עפ"י מכתב רשום של האגודה.

ה) שחיין הרשום באיגוד השחייה בענף מסוים לא יהיה רשאי להרשם באותו ענף באגודה אחרת בארץ ולא יהיה רשאי לייצג איגוד שחייה זר. שחיין המעוניין להרשם באגודה השייכת לאיגוד זר יוכל לעשות זאת בהתאם לכל האמור בתקנון פינ"א, אולם חייב לקבל מראש את אישור איגוד השחייה על הרישום כאמור, ולהתחייב לייצוג של ישראל בלבד בתחרויות בין-לאומיות. שחיין הרשום באגודה באיגוד זר יוכל להרשם באיגוד השחייה בישראל רק אם הינו אזרח ישראלי או בהליכי התאזרחות לפי חוק השבות ובתנאי שיתחייב לייצוג ישראל בלבד בתחרויות בין-לאומיות (עודכן בהנהלה ב-7.9.10).

ו) בכל מסמך רשמי של האיגוד כגון: טופס הרשמה לתחרות, טופס הרשמה לאיגוד, טופס שחרור וכו', לא יעשה שימוש חוזר, אלא בנוכחות נציג האיגוד ובתנאי שנציג האגודה יחתום ויצרף חותמת לתיקון. לא יתקבל בשום מקרה תיקון במחיקון (טיפקס).

ז) רישום שחיין חדש באיגוד יעשה ע"י הגשת טופס הרשמה של פרטי השחיין, בצירוף אישור בדיקה רפואית הממולא והחתום ע"י רופא בתחנה לרפואת ספורט מוכרת לפי החוק ובצירוף צילום של תעודת הזהות (קטין יצרף ספח מתעודת הזהות של הוריו).

2. העברות

א) שחיין רשאי לעבור מאגודה לאגודה ע"י שחרור בתקופת ההעברות. חוק העברות חל גם על שחייני חו"ל, ועליהם להמציא שחרור מהתאחדות ארצם המסונפת לפ.י.נ.א. חוק העברות אינו חל על עולים חדשים המקבלים אזרחות ישראלית.

ב) שחרור יעשה בדרך של חתימת מורשי החתימה של האגודה ומשחררת על טופס שחרור רשמי של איגוד השחייה. יובהר שלא תשמע טענת התחייבות לשחרור שאינה מעוגנת בטופס שחרור חתום כדין, כאמור.

ג) במידה ואגודה לא משחררת את השחיין הוא יוכל לעבור בהתאם להוראות הנוהל בעניין העברת ספורטאים - נספח א' לתקנון הכללי ובהתאם להוראות נוהל אלו בלבד.

ד) שחיין שעבר אגודה לא יוכל לעבור אגודה פעם נוספת אלא בתום שנה ממועד המעבר ובתקופת ההעברות בלבד. לעניין זה, מעבר אגודה כולל מחיקה בסוף השנה ורישום מחודש באגודה אחרת תוך שישה חודשים ומעבר שחייני חו"ל. מקרה חריג יובא להחלטת הנהלת האיגוד.

ה) ספורטאי המציג אישור מאגודתו כי היא מוכנה לשחררו לאלתר, אך לא רוצה לרשום אותו לתחרויות עד מועד המעבר הקרוב, דינו לעניין השתתפות בתחרויות כדין ספורטאי הנמצא במעבר בהעדר הסכמה (אושר ב-26.12.06)

3. עונת השחייה ומועדי ההעברות (אושר בישיבת ההנהלה ביום 30.8.07)

עונת השחייה תחל ב-1.10 לכל שנה ותסתיים ביום 1.8 של השנה הבאה.
מועדי העברות יהיו: בתקופה 1-30.9 וכן באמצע העונה 1-30.4.
העברה תתבצע רק במידה וכרטיס המתחרה וטופס העברה יופקדו במשרדי האיגוד.

 

פרק י'

 

תחרויות בחו"ל

שחיין, אשר לאחר רישומו באיגוד השחייה בישראל ייצג, ללא אישור איגוד השחייה בישראל, התאחדות שחייה זרה, יחשב, בהתאם לחוקת פינ"א, כשחיין מן המניין של ההתאחדות הזרה וימחק אוטומטית מהרשומות באיגוד השחייה בישראל (עודכן בהנהלה ב-7.9.10).


נספח א' (אושר בישיבת ההנהלה ביום 23.2.08)
הוראות נוהל בעניין העברת ספורטאים בהעדר הסכמה

1. ספורטאי יוכל, באין הסכמה של אגודת האם (להלן: "האגודה") להעברתו, להודיע בתקופת העברות על רצונו לעבור לאגודה אחרת (להלן: "האגודה הקולטת") והוא יעבור לאגודה הקולטת בתום שנה מיום המצאת כל המסמכים הנדרשים למזכירות איגוד השחייה בישראל (להלן: "האיגוד").

1.1 ספורטאי קטין, בגיל 18-15, יוכל להודיע, כאמור, בתקופת העברות ויעבור לאגודה הקולטת בתחילת הפגרה הבאה.

1.2 ספורטאי קטין, מתחת לגיל 15, יוכל להודיע, כאמור, בכל עת ויעבור לאגודה הקולטת בתום 30 יום מהפקדת כל המסמכים, אך לא לפני תחילת העברה הקרובה.

2. לשם מימוש זכותו ימציא הספורטאי למזכירות האיגוד את המסמכים הבאים:

2.1 טופס הודעה על רצון הספורטאי לעבור לאגודה אחרת בנוסח שיוכן ע"י מזכירות האיגוד ובצרוף האגרה שנקבעה.

2.2 תצהיר שפנה, לפחות 30 יום קודם לכן, לאגודה והיא סירבה לשחררו.

2.3 אישור האגודה הקולטת על נכונותה לקבל את הספורטאי.

3. פנה ספורטאי להעברה, בהתאם להוראות נוהל אלו, רשאית האגודה, בתוך 15 יום מקבלת ההודעה על פנייתו, לפנות למוסד לבוררות (להלן: "המוסד") של האיגוד בדרישה למנוע את ההעברה. המוסד ימנע את ההעברה במקרים הבאים:

3.1 העברה נוגדת הסכם מחייב בין האגודה לספורטאי.

3.2 הספורטאי מצוי בעונש הרחקה מפעילות שנגזר עליו ע"י מוסד שיפוטי או ועדת משמעת ולא פנה בערעור לבית-הדין העליון של האיגוד.

3.3 הספורטאי חייב לאגודה כספים מוכחים או ציוד.

4. פנתה האגודה למוסד, לפי סעיף 3 לעיל, לא יבצע האיגוד את ההעברה עד להחלטתו הסופית של המוסד.

5. לא ניתן לשנות את שם האגודה הקולטת כפי שמופיע בטופס שהגיש הספורטאי למזכירות האיגוד.

6. בתקופת המעבר רשאי הספורטאי להתאמן בכל מסגרת שיחפוץ, אך ימשיך לייצג בתחרויות את אגודתו. סירבה האגודה לרשום אותו לתחרויות, יהיה רשאי הספורטאי להתחרות ללא זהות אגודתית.

7. מועד תחילת תוקפן של הוראות נוהל אלו ביום 1.4.2001. 


תקנות התחרויות המוקדמות לאליפות ישראל

 

1. חלוקת הארץ לאזורים

בתחילת כל עונה ולא יאוחר מיום 30.9 בכל שנה קלנדרית תודיע הנהלת האיגוד לכל אגודות השחייה על:

א. השתייכות אזורית.
ב. משקיף.
ג. הנהלת האזור.


א. השתייכות אזורית

1. השתייכות האגודות לאזור הנה עפ"י רשימה המצ"ב ( להלן נספח א').

2. אגודה אשר תבקש לעבור מאזור אחד למשנהו, תעביר בקשה לכך עד 31 באוגוסט ליו"ר ועדת ארגון. בסמכות הועדה לאשר או לדחות את בקשות האגודות.

3. תוצאות שחייני אגודות אשר יתקבלו שלא במסגרת האזור אליו הן שייכות לא תוכרנה ושחייניהן לא יוכלו להשתתף בגמר אליפות הגילאים, גם אם תוצאותיהם יצדיקו השתתפות, אלא באישור פרטני ע"י יו"ר ועדת ארגון.

ב. משקיף

1. המשקיף יומלץ ע"י ועדת הארגון וימונה ע"י הנהלת איגוד השחייה.

2. המשקיף יהיה איש הקשר שבין הנהלת האזור למוסדות איגוד השחייה.

3. על המשקיף לכנס את הנהלת האזור ( ראה הנהלת אזור ) לראשונה לא יאוחר מ- 45 יום לפני קיום המוקדמות.

4. על המשקיף להעביר לאישור ועדת הארגון את רשימת השופטים ( ראה הנהלת האזור- שופטים ) עד 14 יום לפני קיום המוקדמות.

5. המשקיף הינו הסמכות המכריעה בכל נושא ארגוני בהנהלת האזור.

6. על המשקיף להעביר את כרטיסי השיפוט למזכירות איגוד השחייה עד 12 בצהריים ביום שלאחר גמר המוקדמות.

7. אם האגודות לא תמצאנה שופטים כנדרש (ראה הנהלת האזור) בסמכות המשקיף לצוות שופטים עפ"י שיקול דעתו מתוך רשימת השופטים המוסמכים שתפורסם ע"י מזכירות איגוד השחייה. לתאם עם רכז השופטים האזור ולצוות בהתאם.

8. לעולם לא יהיה המשקיף מאמן ו/או שחיין פעיל ולעולם לא ישמש משקיף באזור בו אגודה אליה הוא קשור בדרך כלשהי, משתתפת במוקדמות.

ג. הנהלת האזור

1. להנהלת האזור רשאית כל אגודה שבאזור לשלוח נציג אחד. האגודות תודענה למשקיף על נציגן עד 60 יום לפני קיום המוקדמות. הנהלת האזור תמנה 3 חברים לפחות. אם לא תודענה לפחות 3 אגודות ( כאמור לעיל ) על נציגן, רשאי המשקיף למנות הנהלת אזור עפ"י שיקול דעתו.

2. לאחר קיום הישיבה הראשונה ( כאמור בפרק "המשקיף" ) רשאית הנהלת האזור לקבוע את מיקום ישיבותיה ומועדן.

3. הנהלת האזור תעביר ליו"ר ועדת ארגון ( באמצעות המשקיף ) ולאגודות באזור את מיקום ומועד התחרויות המוקדמות והן תערכנה רק בבריכות מאושרות ע"י הנהלת איגוד השחייה.

4. הנהלת האזור תקבל מועדת שיפוט רשימת שופטים מתוך רשימת השופטים המאושרים ע"י הנהלת האיגוד לפי מפתח שיפורט בהמשך.

5. על הנהלת האזור לפנות לועדת השיפוט לקבלת שופטים לתחרות עפ"י המפתח הבא:

1. בריכת 5 מסלולים לא פחות מ- 8 שופטי זמן.
2. בריכה 6 מסלולים לא פחות מ- 10 שופטי זמן.
3. בריכה 8 מסלולים לא פחות מ- 13 שופטי זמן.
4. שופט ראשי
5. מזניק.
6. שופט סגנון לא פחות מ- 2 שופטים.

6. ועדת השיפוט תדאג לשלוח הזמנות רשמיות לכל השופטים באזוריהם לכל אחת מתחרויות המוקדמות, וכמו-כן תודיע על בעלי התפקידים המרכזיים בכל אחת מהתחרויות המרכזיות.

7. מאמנים לא ישמשו כשופטים בכל מקרה.


2. השתתפות בתחרויות המוקדמות

בתחרויות המוקדמות יהיו רשאים להשתתף שחיינים אשר רשומים כחוק באיגוד השחייה. על כל שחיין להציג בתחרויות המוקדמות כרטיס מתחרה בר-תוקף ו/או אישור זמני של משרד האיגוד.


הכרה בתחרות (אושר בהנהלה 12.10.10)

תחרות תוכר כרשמית בתנאים הבאים:

א) הוגשה בקשה מראש, למזכירות האיגוד, של האגודה/הגוף המארגן לפחות 30 יום מראש.

ב) לבקשה יצורף תקנון התחרות, פירוט המישחים, מקום התחרות, מועדה, שם התחרות ושם הגוף המארגן.

ג) בתקנון התחרות יצויין כי התחרות מאורגנת עפ"י חוקת פינ"א ותקנות איגוד השחייה והיא כפופה להחלטות ועדת הארגון והשיפוט של האיגוד.

ד) מזכירות האיגוד תמנה משקיף ובמידה והוא לא יגיע, השופט הראשי יכהן גם כמשקיף.

ה) המתקן תקין ועונה לקיום תחרות שחייה (אדני זינוק, מסלולים, מידות וכו')

ו) השופטים הראשיים והמזניק נקבעו ע"י ועדת השיפוט.

ז) בתחרות משתתפות לפחות 4 אגודות.

ח) תוצאות התחרות יועברו מיידית לאיגוד השחייה באמצעות המשקיף / השופט הראשי וצורף להן תשלום האגרה, או כתב התחייבות, כמופיע בתקנון התשלומים.

 

תאריך   13/10/2010  

 

הקוד האתי של איגוד השחייה 

(אושר באסיפה הכללית ביום 9.1.12)

 

מטרתו של הקוד האתי

גורמים רבים בתפקידים שונים ומגוונים, מעורבים בענפי השחייה בישראל, בהם, בין היתר, הספורטאים, המאמנים, השופטים, נושאי המשרה באורגני הספורט השונים, הורים, קהל האוהדים, התקשורת.

הכללים האתיים שיפורטו בקוד אתי זה נועדו להציב מסגרת התנהגות ברורה וראויה שתהלום את העוסקים בענף השחייה על ענפי המשנה שלו, אותם מרכז איגוד השחייה בישראל. הכללים שלהלן מניחים תשתית התנהגותית ראויה לעוסקים בענפי השחייה המשקפים הוגנות, יושרה ושקיפות.

הקוד האתי נועד להוסיף נדבך על הכללים השונים שכבר חלים בתקנוני האיגוד ולהתוות דרך התנהגות ראויה שתנחה את העוסקים בענפי השחייה בפעילויותיהם השונות.

בגיבוש הקוד האתי נבחנו קודים אתיים שונים ובכללם הקוד האתי של הועד האולימפי הבינלאומי והקוד האתי של הועד האולימפי הישראלי והכל תוך התאמתם בשינויים המחוייבים לאיגוד השחייה. 

ספורטאים ומאמנים וכן נושאי תפקידים באיגוד צריכים להיות מודעים לעצם היותם דמות ומודל לחיקוי בקרב אוכלוסיה רבה בישראל ובעיקר בני נוער. בשל כך ובשל החשיפה הציבורית לה זוכים העוסקים בספורט, נודעת גם חשיבות מרובה לדאגה לשלומו של הספורטאי הקטין, אשר נתון להשפעות וללחצים סביבתיים.

על כל הנוגעים בדבר לשמור על הרוח הספורטיבית בתחרויות השחייה ועל משחק הוגן, תוך התנהגות הולמת וייצוגית.

לא למותר לציין כי גם בשל ייצוג המדינה בתחרויות רבות ומכובדות, חלה החובה לשמור על כללי התנהגות ראויים וייצוגיים. 

הגדרות

"האיגוד"- איגוד השחייה בישראל.

"אגודת ספורט" ו/או "אגודת שחיה"– אגודה חברה באיגוד השחייה כהגדרתה בחוק בספורט.

"אורגן ספורט" - האיגוד ואגודת ספורט.

"מאמן"- כאמור בחוק הספורט.

"נושא תפקיד"- מאמן, שופט, דיין, בעל תפקיד באיגוד, או בנבחרת והכל בין בשכר ובין שלא בשכר  למעט ספורטאים. נושא תפקיד באורגן ספורט משמע בנוסף לאמור גם בעל תפקיד כלשהו בין בשכר ובין שלא בשכר באגודת ספורט חברה באיגוד.

"ספורטאי"- שחיין פעיל הרשום באיגוד השחייה  ו/או הפועל במסגרת אגודת שחיה.

"ספורטאי קטין"- שחיין שגילו פחות מ-18 שנה.

"שופט"- אדם שמונה לשמש כשופט שחייה ע"י ועדת השיפוט הרלבנטית או ע"י הועדה המקצועית המתאימה או ע"י איגוד השחייה.

"שופט ראשי" – שופט ראשי בתחרות רשמית של האיגוד, וכן מזניק ושופט סגנון באליפויות ישראל.

"עניין אישי"- עניין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של אורגן ספורט אולימפי, לרבות עניין אישי של קרובו ושל גוף אחר שהוא או קרובו בעלי עניין בו ולמעט עניין אישי הנובע מעצם תפקידו או השתייכותו לאורגן הספורט.

"קרוב"- בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי ההורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד ממנויים בהגדרה זו.

"דיין"- חבר גוף שיפוט פנימי של איגוד השחייה.

·        האמור בקוד זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.

פרק א': הגינות בתחרויות שחייה

הגינות הינה הערך הבסיסי בספורט. רק הישג הוגן ואמיתי הינו הישג הראוי להערכה ואשר מגשים את המטרות החינוכיות והחברתיות והשאיפה למצוינות שלשמן נועדו משחקי הספורט.

על כל ספורטאי או נושא תפקיד לנהוג ברוח ספורטיבית ולגרום לקיומו של משחק הוגן.

פרק ב': יושר, כבוד ושוויון 

א.  ספורטאי או נושא תפקיד באורגן ספורט ינהג בכבוד לכל אדם באשר הוא אדם, וינהג בכל מקום בדרך ההולמת את מעמדו כדמות ציבורית ומוסרית.

ב.   ספורטאי או נושא תפקיד באורגן ספורט לא ינהג באפליה על בסיס דת, גזע, מין, לאום, השקפות עולם פוליטיות ו/או פילוסופיות, או מכל סיבה אחרת שהיא.

ג.  ספורטאי או נושא תפקיד באורגן ספורט יימנע מלהטריד אדם בין אם פיזית, מילולית, מינית או בכל דרך אחרת, אשר תביא לפגיעה ברגשותיו ובכבודו. 

בסעיף זה "אדם"- לרבות שופט, מאמן, עיתונאי, קהל צופים, שחקני קבוצות יריבות או כל אדם אחר שקשור למשחקי הספורט, הן בזמן המשחק והן לאחריו.

ד.  ספורטאי או נושא תפקיד יתמיד בעיסוקו, וישקיע בפועלו תוך שיתוף פעולה, הדדיות ונאמנות לאורגן הספורט אליו הוא משתייך.

ה.  ספורטאי לא ישתמש בחומר אסור מכל סוג שהוא, לרבות סם, אשר נועד לשפר את הישגיו הספורטיביים.

ו.   חל איסור מוחלט על כל ספורטאי או נושא תפקיד באורגן ספורט לקחת חלק בהימורי ספורט שאינם מאורגנים על ידי המועצה להסדרת הימורים בספורט.

ז.     ספורטאי או נושא תפקיד שהורשע בהליך פלילי חלוט אשר נקבע במסגרתו שיש עימו קלון, למעט עבירות תעבורה, על ידי אחת מרשויות המדינה, יגלה זאת בתצהיר לגורמים המוסמכים באורגני הספורט אליהם הוא משתייך לשם החלטה האם ראוי שיתקבל או ימשיך לכהן בתפקידו.

ח.  ספורטאי ונושא תפקיד באורגן ספורט יימנע מכל פגיעה אפשרית במדינת ישראל, בתדמיתה ובקשריה הבין לאומיים.

ט.    מינויו של מאמן יהיה על סמך כישוריו המקצועיים ועל סמך שיקולים ענייניים בלבד.

פרק ג': ספורטאים קטינים

האחראים על ספורטאים קטינים צריכים לפעול בהתאם לכללים שלהלן:

א.   להבטיח את בריאותו, בטיחותו ושלומו של הספורטאי הקטין.

ב.  למנוע ניצול פיזי, מילולי, נפשי ומיני של הספורטאי הקטין, בשים לב לגילו ולמידת תלותו של הקטין.

ג.   לפעול בשיקול דעת בכל הנוגע לספורטאי הקטין ולראות  את טובתו האישית.

ד.  להימנע מהזנחת הקטין ולספק לו את כל הצרכים הפיזיים והנפשיים הדרושים לפעילותו כספורטאי קטין.

פרק ד': איסור קבלת או נתינת מתנות או טובת הנאה

א.  נושא תפקיד באורגן ספורט לא יפיק טובת הנאה אישית מעצם מעמדם באיגוד השחייה או מעצם השתייכותו לאיגוד.

ב.  חל איסור על מתן או קבלת מתנות, למעט תשורות שסביר ומקובל לקבלן במהלך הפעילות המקובלת בענף השחיה בפינ"א, לאן וקומן. בכל מקרה של ספק האם מדובר בתשורה סבירה או בטובת הנאה או בתשלום בלתי מקובל, יפנה נושא התפקיד ליו"ר ועדת האתיקה. על עמדת יו"ר ועדת האתיקה ניתן לערער לבית הדין העליון של האיגוד.

פרק ה': מחויבות אישית של ספורטאי ונושא תפקיד

א.  על כל ספורטאי או נושא תפקיד באורגן ספורט לפעול ללא ניגוד עניינים תוך מחויבות לעקרונות המנויים בקוד זה.

ב.  על כל ספורטאי או נושא תפקיד באורגן ספורט למלא את תפקידו בנאותות ובכיבוד הדדי, תוך שמירת השם והמוניטין של  אורגן הספורט אליו הוא משתייך.

ג.  נושא תפקיד ובכלל זה נושא תפקיד באגודה חברה באיגוד השחייה יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין חייו האישיים לבין מילוי תפקידו באורגן ספורט, תפקידים אחרים שלו או עיסוק אחר בשחייה בפרט כמאמן או בעל תפקיד באגודה.

ד.  ספורטאי או נושא תפקיד באורגן ספורט לא יקשור כל קשר עם כל אדם או חברה שפעילותה מנוגדת לרוח העקרונות כפי שמובאים בקוד זה ואשר אינם עולים בקנה אחד עם הערכים המנויים לעיל ולהלן.

ה.  ספורטאי או נושא תפקיד ינהגו בתום לב ובשקיפות ויגלו לאורגן הספורט אליהם משתייכים כל תפקיד נוסף או עניין אישי שיכולים להשפיע על מילוי תפקידם באורגן הספורט, בין אם מתמלאים בתשלום ובין אם לאו.

ו.    מנגנון מניעת ניגוד עניינים: (1) ניגוד עניינים מתמשך ועקבי - פסול. (2) ניגוד עניינים נקודתי- הספורטאי או נושא התפקיד לא ייקחו חלק באותו עניין.

פרק ו': מקורות מימון

א.  מקורות המימון הניתנים על ידי אורגני הספורט לספורטאים ו/או לאגודות הספורט, ישמשו לצרכי ספורט בלבד ולשם המטרות שאליהן יועד המימון.

ב.    כל שימוש בכספים שניתנו מטעם אורגן ספורט יתועד במסמכים רשמיים.

ג.   לכל חשבון בנק מטעם אורגן ספורט יהיה מבקר או רו"ח שיפקח על הנעשה בחשבון ועל תקינותו.

ד.  חלוקת המשאבים והתקציבים באיגודים תהיה הוגנת ושקופה ותתבסס על שיקולים מקצועיים וענייניים, על טובת הענף ופיתוחו ותהיה נקייה משיקולים זרים.

ה.  איגוד השחייה מוקיר ומעריך את תרומתם של נותני החסות, התומכים והתורמים בענפי השחייה בישראל. אולם על כספים שמועברים על ידי גורמים אלו לעמוד בשורה אחת עם העקרונות המנויים במסמך זה, עם עקרונות כללים אחרים החלים על האיגודים וכן לשמש לצרכי ספורט בלבד ולמען האיגודים אותו מממנים.

פרק ז': סודיות

א. נושא תפקיד ישמור על סודיות המידע אליו הוא נחשף ושאינו נחלת הכלל ולא יעבירו לצדדים שלישיים, למעט חובה למסור את המידע האמור על פי דין.

ב.  נושא תפקיד לא ישתמש במידע לשם הפקת טובות הנאה אישיות ולצרכיו האישיים.

פרק ח': אכיפה

א.  כל הודעה על הפרת הכללים המנויים לעיל, תדווח לועדת האתיקה של האיגוד.

ב.  הפרת הכללים המנויים לעיל כמוה כהפרה של תקנון האיגוד.

ג.  החלטה על העמדה לדין משמעתי בגין הפרת הקוד האתי תעשה באם החליטה על כך ועדת האתיקה או לפי החלטת היועץ המשפטי של האיגוד לאחר שנועץ ביו"ר ועדת האתיקה.

פרק ט': ועדת אתיקה

איגוד השחייה יקים באמצעות הנהלת האיגוד, ועדת אתיקה. חברי ועדת האתיקה ימונו מעת לעת על ידי הנהלת האיגוד.  בראש הועדה יעמוד ככל האפשר מומחה בתחום האתיקה וזה  ישמש כיו"ר ועדת האתיקה. במידה ולא מונו חברים נוספים, יו"ר הוועדה יוכל לכהן ולהכריע בעניינים המונחים לפניו לבדו.

פרק י': מאמנים

על כל מאמן בנוסף לאמור לעיל, לנהוג על פי הכללים הבאים ולדאוג להטמעתם בקרב אורגן הספורט אליו הוא משתייך:

1.    המאמן מחויב להקפיד על חוקי ותקנוני איגוד השחייה על,  כללי האתיקה המנויים לעיל ולהלן ועל כללי התחרויות.

2.  מאמן מתוקף תפקידו המקצועי מתחייב לדאוג לספורטאי, לכבדו לעזור לו ככל שניתן לממש את עצמו.

3.    המאמן יימנע מיחס משפיל כלפי ספורטאי או כל נושא תפקיד.

4.    המאמן יפעל באחריות מוגברת כלפי הספורטאי הקטין.

5.    המאמן ינהג באחריות מקצועית ויתעדכן בידע מקצועי בכל עת.

6.  המאמן ייתן דוגמה אישית לספורטאיו ולכל נושא תפקיד ובכלל זה ישאף להקפיד על לשון רהוטה והתנהגות מכובדת.

7.     המאמן מתחייב לדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד עניינים שהובא לידיעתו האישית.

8.     לא תהיה כל זיקה עסקית בין המאמן לספורטאיו או לקרוב של הספורטאי.

9.     הרכב סגלי הנבחרות ייקבעו אך ורק על בסיס שיקולים מקצועיים.

10.  כאשר קיים קשר אישי או עסקי בין המועמד לתפקיד מאמן לבין נושא תפקיד באיגוד הספורט, הליך מינוי המאמן יתנהל בשקיפות מוחלטת תוך גילוי לוועדה הממנה את המאמן אודות הקשר האישי או העסקי. בעל הזיקה לא ישתתף בדיוני הוועדה לבחירת המאמן ולא ישפיע על תנאי העסקתו ו/או משכורתו.

11.  מאמן נבחרת ייקבע את הרכב סגלי הספורטאים בנבחרת על בסיס שיקולים מקצועיים גרידא.

12.  מאמן נבחרת ימליץ על ספורטאים מצטיינים על בסיס שיקולים מקצועיים טהורים, גלויים ושקופים.

13.  לא תהיה כל זיקה עסקית ישירה בין מאמן נבחרת לאומית או בן משפחתו לאורגן הספורט אליו משתייך מאמן הנבחרת.

פרק יא': שופטים

תפקידם של השופטים בתחרויות השחייה להבטיח הגינות, הזדמנות שווה, התחרות לפי החוקים הספציפיים ובספורטיביות. בשל כך, על השופט לקיים מספר כללים נוספים, שיפורטו להלן, בנוסף לאמור בקוד האתי לגופו:

1.  על השופט לשמור על חוקי התחרויות והמשחה בו הוא שופט תוך התנהגות הגונה וללא כל ניגוד עניינים.

2.    השופט ישאף תמיד למילוי תפקידו בצורה הטובה ביותר והמקצועית ביותר.

3.    השופט מתחייב לדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד עניינים שהובא לידיעתו האישית.

4.   שופט ראשי לא ישמש כחבר ועד מנהל באגודת שחייה או כנושא תפקיד באגודה. בענף השחייה האמנותית יותר שיפוט ראשי של נושאי תפקידים תוך שהשופט הראשי יקפיד על שמירת הגינות וניטרליות.

5.   שופט ראשי לא ישפוט במקרה של עניין אישי בתחרות. בענף השחייה האמנותית במצב של אילוצי כוח אדם יהא רשאי אדם עם ענין אישי לשמש שופט ראשי אך עליו להקפיד על הגינות, לנהוג ביושר מוגבר ובאי משוא פנים.

פרק יב': דיינים

על הדיינים לעמוד בכללים שלהלן בנוסף לפרקים הרלוונטיים לגביהם בקוד האתי שפורט לעיל:

1.  דיין במוסד השיפוט הפנימי יפעל ויפסוק על פי אמות מידת שיפוט מקובלות וסבירות ולא יפגע בדימויו של המוסד השיפוטי אליו הוא משתייך, וכן ינהג בצורה המכבדת את תפקידו ומעמדו.

2.  דיין במוסד השיפוט הפנימי יהיה בלתי תלוי ויפסוק על פי ניסיונו המקצועי האישי ללא כל השפעה חיצונית ו/או לחצים של גורמים חיצוניים וללא כל חשש מפני ביקורת.

3. מבלי לגרוע מהאמור בפרק ג' לעיל, על דיין במוסד שיפוטי, חל איסור לקבל מתנה או טובת הנאה מספורטאי, נושא משרה או  מאגודת ספורט.

4. הדיין מתחייב לדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד עניינים שהובא לידיעתו האישית, בנושא שהוא אמור לדון בו.

5.  דיין לא ישמש כחבר ועד מנהל באורגן הספורט בו הוא משמש כדיין.

6.  דיין במוסד שיפוטי יימנע ככל האפשר מביקורת פומבית כלפי עמיתיו למקצוע.

7. ככל שתוגש תלונה נגד דיין על אי עמידה בכללי האתיקה תדון בכך ועדת האתיקה. ככל שועדת האתיקה תהיה סבורה שיש מקום לכך היא תעביר לבית הדין העליון את הנושא.

פרק יג': נושאי תפקיד וחברי הנהלות באיגודים

חברי הנהלות איגודים ונושאי תפקידים בהם נושאים באחריות רבה כלפי כל הענף כולו, תקינותו והתפתחותו. משום כך קיימים מספר כללים נוספים אשר עליהם להכיר ולנהוג על פיהם:

1.  חבר הנהלה באיגוד ובאגודה יפעל להטמעת הקוד האתי באורגן הספורט אליו הוא משתייך.

2.  חבר הנהלה באיגוד יפעל לקידום איגוד השחייה ויפעל בנאמנות מלאה לאנטרסים של האיגוד.

3.  חבר הנהלה באורגן ספורט חייב בגילוי נאות ומידע מלא לגבי כל עניין אישי שלו הנוגע לפעילותו באיגוד לרבות מסירת מידע בדבר התפקידים אותם הוא ממלא בין בשכר ובין בהתנדבות במשך כל תקופת כהונתו אשר עלולים להביאו למצב של ניגוד עניינים.

4.  חבר הנהלה באורגן ספורט לא ייקח חלק בישיבות ו/או בהחלטות אשר לגביהן קיים החשש כי יימצא בניגוד עניינים.

5.    לא תהיה כל זיקה עסקית, ישירה או עקיפה, בין חבר הנהלה ו/או ונושא תפקיד באיגוד  למאמן בכיר של נבחרת באיגוד.

6.    לא תהיה זיקה עסקית, ישירה או עקיפה בין חבר הנהלה ונושא תפקיד לשופט ראשי.

7.  חבר הנהלה מתחייב לדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד עניינים שהובא לידיעתו האישית.

8.  כאשר קיים חשש לקשר אישי או עסקי בין מועמד לתפקיד ייצוגי לבין חבר הנהלה,  הליך מינוי של נושא התפקיד התנהל בשקיפות מוחלטת, תוך גילוי לוועדה הממנה את המועמד אודות הקשר האישי או העסקי. חבר ההנהלה בעל הזיקה לא ישתתף בדיוני הוועדה לבחירת המועמד ולא ישפיע על תנאי העסקתו ו/או משכורתו.

9.  יו"ר הנהלת איגוד השחייה לא ישמש חבר הנהלה באגודה החברה באיגוד השחייה. יו"ר הנהלת איגוד ששמש קודם לבחירתו חבר הנהלה באגודת שחייה לא יטול חלק בדיונים הנוגעים באופן ישיר לאגודה זו משך 3 שנים מיום סיום תפקידו בהנהלת אותה אגודה.

10. ליווי משלחות לחו"ל ייקבעו על סמך שיקולים ענייניים גרידא. השיקולים על בסיסם יתקבלו ההחלטות יהיו שקופים וגלויים.

פרק יד': שינוי התקנון האתי

להנהלת איגוד השחיה תהא הסמכות לשנות ו/או להוסיף  את התקנון האתי בהחלטה של רוב רגיל מבין חבריה.

 

תאריך   10/01/12