תקנות המוסד לבוררות

10/01/2011 10:07

תקנון המוסד לבוררות

 

אושר באסיפה הכללית ביום 19.7.05

 

איגוד השחייה בישראל (ע"ר)


1. המוסד לבוררות

 

א. הגדרה:
המוסד לבוררות הינו מוסד ממוסדות השיפוט של איגוד השחייה בישראל (להלן: "האיגוד").

ב. הרכב המוסד לבוררות:

1) חברי המוסד לבוררות, מספרם, משך כהונתם ושכרם המירבי יקבעו, מידי פעם, ע"י נשיא ביה"ד העליון של האיגוד.

 

2) חברי המוסד לבוררות חייבים להיות משפטנים.

 

ג.  תחולה:

תקנון המוסד לבוררות חל על כל האגודות הרשומות באיגוד והפעילים באגודות, על כל השחיינים הרשומים באיגוד, ועל כל המאמנים השופטים והפעילים.

ד. הסכם בוררות:
דין תקנון זה כדין הסכם בוררות לכל דבר ועניין, והוא מהווה שטר בוררין.

 

2. נושאי הבוררות

א. כל סכסוך שבין אגודה לשחיין, ובין שחיין לאגודה המתייחס לרישום, העברות ושחרורים.

ב. כל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין אגודה לשחיין או מאמן.

ג. כל סכסוך בין אגודה לאגודה הנובע מהסכם ביניהן ועניינו במישרין או בעקיפין רישום והעברה של שחיין.

ד. כל סכסוך בין מאמן למאמן, בין שחיין לשחיין ובין שחיין למאמן.

3. בוררות חובה


כל סכסוך כמפורט בסעיף 2 דלעיל יובא לדיון אך ורק במסגרת המוסד לבוררות.

 

4. הרכב

 

א. בכל סכסוך המובא בפני המוסד לבוררות ידון בורר יחיד מקרב חברי המוסד לבוררות.

ב. בורר יחיד כאמור ימונה ע"י נשיא ביה"ד העליון של האיגוד.

ג. נשיא ביה"ד העליון רשאי לקבוע עפ"י המלצה של היועץ המשפטי של האיגוד כי במקרים מיוחדים ידון הסכסוך בפני שלושה בוררים שימונו על-ידו מקרב חברי המוסד לבוררות.

 

5. האיגוד כצד לבוררות

 

א. הובא סכסוך להכרעת מוסד הבוררות רשאי היועץ המשפטי של האיגוד להצטרף כצד לבוררות, אם לפי שיקול דעתו יש צורך בכך לשם דיון בבעיות עקרוניות הנוגעות לאיגוד.

ב. במידה והיועץ המשפטי של האיגוד סבור שתובענה לבוררות שהוגשה במזכירות האיגוד אינה בסמכות המוסד לבוררות יביא את שאלת הסמכות להכרעת בית-הדין העליון ועד להכרעה לא תועבר התובענה לבורר.

 

6. נוהל הגשת כתבי טענות

 

א. כל דיון בפני המוסד לבוררות יפתח בהגשת כתב תובענה למזכירות האיגוד כשהוא מודפס במספר עותקים השווה למספר הנתבעים בתוספת 3 עותקים.

ב. במעמד הגשת התובענה תשולם אגרת בוררות ושכ"ט בורר כאמור בתקנון זה.

ג. מזכירות האיגוד תעביר לנשיא ביה"ד העליון כל תובענה כאמור לעיל, מיד לאחר קבלת התובענה למעט במקרה כאמור בסעיף 5 ב'.

ד. נשיא ביה"ד העליון של האיגוד ימנה בורר מבין חברי המוסד לבוררות לדיון בתובענה ויעביר אליו את התובענה בצרוף כתב מינוי לכהן כבורר.

ה. מזכירות האיגוד תעביר העתק מכתב התובענה וכתב המינוי אל הצדדים שבתובענה וכן אל היועץ המשפטי של האיגוד.

ו. המשיבים לתובענה רשאים להגיש את תגובתם בכתב לבורר וימציאו העתק תגובתם לצדדים האחרים, לרבות היועץ המשפטי של האיגוד, כל זאת עד למועד הדיון הראשון בתובענה.

 

7. מועדי הדיון

 

א. מועדי הדיון בפני הבורר יקבעו ע"י הבורר.

ב. ההזמנה לצדדים תימסר באמצעות מכתב רשום, מברק, בהודעה בע"פ במעמד הצדדים או שיחה טלפונית אישית.

 

8. סמכויות הבורר ופסק בורר

 

א. הבורר לא יהיה כפוף לדין המהותי ו/או לדיני הראיות וסדרי-הדין המקובלים, והוא ידון עפ"י חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 וכלליו שבתוספת לחוק תוך יישום כל האמור בתקנוני האיגוד ונספחיו וכל מסמך הנערך על-פיהם.

ב. הבורר מוסמך ליתן פסק ביניים בכל עניין שידון בפניו.

ג. החליט הבורר על העברתו של ספורטאי, תכלול החלטתו את תנאי העברה של הספורטאי לרבות הסכום בגין ההעברה ומועדי ביצוע החלטתו. החלטה של בורר כאמור תעשה אך ורק במסגרת הסמכויות המוגדרות לו לפי תקנון ההעברות של האיגוד.

ד. הבורר רשאי לפסוק בהחלטתו כי אגרת הבוררות ו/או שכ"ט הבורר אשר שולמה ע"י התובע כולה או חלקה תוחזר לו ע"י הנתבע באם ניתן פסק בוררות לטובת התובע.

ה. החלטת הבורר תינתן בכתב ותהא סופית ומחייבת.

 

9. אי-קיום פסק בורר

 

א. אי-קיום פסק בורר על-ידי קבוצה ו/או ספורטאי ו/או מאמן תוך המועד שנקבע בפסק הבורר יהווה עבירה משמעתית אשר תובא לדיון בפני ועדת המשמעת של האיגוד.

ב. ועדת המשמעת תהיה רשאית לפסוק לקבוצה ו/או לספורטאי ו/או למאמן אשר לא קיימו את פסק הבורר עונש של אחד או יותר מהעונשים המפורטים בתקנון המשמעת של האיגוד.

 

10. אגרה ושכ"ט הבורר

 

א. כל המגיש תובענה חייב לשלם בעת הגשת התובענה, אגרת בוררות בסכום שיקבע מעת לעת ע"י הנהלת איגוד השחייה (להלן: "אגרת בוררות") וכן את שכר טרחת הבורר, בסכום שיקבע מעת לעת ע"י ביה"ד העליון (להלן: "שכ"ט הבורר").

ב. הבורר יקבע את שכר טרחתו אשר לא יעלה על שכ"ט הבורר כאמור בס"ק א' דלעיל, ומי מהצדדים חייב בתשלומו.

ג. במקרים יוצאים מהכלל יהא הבורר רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי לוותר על שכ"ט אם הנסיבות מצדיקות לעשות כן, ובמקרה כנ"ל יוחזר שכ"ט הבורר למגיש התובענה.

 

11. תוקף, תחולה ושינויים

 

א. לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו בהנהלת האיגוד ביום 20.5.05.

ב. הנהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות בתקנון זה.

 

תאריך   06/06/2005