בהתאחדות לכדורגל ביצעו מספר תיקוני תקנון לקראת העונה הבאה, שאושרו פה אחד בישיבת הנהלת ההתאחדות. אחד מהם, כפי שפורסם ב-ONE, נוגע לכך שמשחק חוזר עתיד להמשיך מאותה נקודה בה המשחק הופסק במקרים הבאים בלבד: תנאי מזג אוויר, תנאי מגרש לא נאותים עקב תנאי מזג אוויר, מצב חירום ביטחוני או החלטת בית הדין.

בהתאחדות חידדו: “קבוצות בכל הליגות חייבות להופיע למשחק ליגה בכל מזג אוויר. משחק ליגה כנ"ל, יידחה רק אם שופט המשחק ימצא, לפני תחילת התחרות, כי המגרש במצב כה גרוע שאין כל אפשרות לערוך בו את המשחק. גשם בלבד אינו סיבה מספקת לדחיית תחרות ליגה. אם פסל שופט המשחק מגרש, ובאותו מגרש מיועד להתקיים ביום שלמחרת משחק אחר, ניתן יהיה להזיז את המשחק האחר למגרש חלופי קרוב העומד בהוראות תקנוני ההתאחדות לבקשת הקבוצה המארחת, זאת עד 24 שעות לפני המשחק ובכפוף לאישור ועדת ליגה וגביע”.

כמו כן, ועדת הליגה והגביע רשאית להחליט על דחיית משחקים עקב תנאי מזג אויר גרוע בכל אחת מהליגות הבאות: א', ב', ג', נוער מחוזית, נערים וילדים, ובלבד שהחלטתה תתייחס למחזור משחקים מלא בכל אחת מהליגות הנזכרות לעיל, או למחוזות שלמים בכל אחת מהליגות הנזכרות לעיל.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

החלטה כנ"ל תתקבל ביום שישי לפני השבת בה מיועדים להתקיים המשחקים ותתפרסם באמצעות הרדיו או באמצעי אחר עליו תודיע ההתאחדות בעוד מועד. האחראים לקבוצות הנ"ל חייבים לנהוג בהתאם לפרסומי ההתאחדות בדבר דחיית משחקים כאמור לעיל.

בנוסף, ועדת הליגה והגביע רשאית להחליט בכל עת על דחיית משחקים עקב תנאי מזג אוויר גרוע או מחמת סיבה שלא הייתה תלויה באף לא אחת מהקבוצות. במקרים בהם מתקבלות התראות על עומס חום, ועדת ליגה וגביע תהא רשאית לדחות משחק לשעה מאוחרת יותר באותו היום, זאת בהודעה לקבוצות עד 48 שעות לפני מועד המשחק, ובתנאי שיש במגרש תאורה כנדרש.

בהקשר של הגבלת קהל במקרה של צו סגירה רשמי של המשטרה, הוסיפו בהתאחדות כי ועדת ליגה וגביע תהיה רשאית לדחות משחק, משחקים או מחזורי משחקים שלמים בליגות מסוימות, או לקבוע כי המשחק יתקיים במגרש חלופי, וזאת במועדים שייקבעו על ידה.

“נסגר מגרש כאמור, והורתה ועדת ליגה וגביע על קיום המשחק במגרש אחר שאינו מגרשה הביתי של הקבוצה המארחת, תוגבל כמות הקהל שתוכל להיכנס למגרש האחר עד לגובה מספר המקומות המצויים במגרשה הביתי של הקבוצה המארחת אשר נסגר בצו כאמור בסעיף זה”, הוסיפו.

הגיבו ראשונים לכתבה הוספת תגובה